Logo
I hard konkurranse fikk Norconsult oppdraget, av Drammen kommune - Byprosjekter, med å utføre rådgivning og prosjektering ifm. rehabilitering og oppgradering av Solumstrand Renseanlegg i Drammen. Norconsults ytelser omfatter alle ingeniørfag. Prosjektet starter opp i desember 2004 og vil pågå i 2005 - 2006.

Anlegget som stod ferdig i 1991 og er dimensjonert for 60.000 pe tilsvarende en tilførsel på 1.500 m³/h (Qdim), står overfor en rekke utfordringer i tiden fremover.
 
Vannbehandlingsprosessen på anlegget er mekanisk-kjemisk rensing med kalk som fellingsmiddel (primærfelling). Anlegget tilfredstiller ikke fullt ut de nye utslippskravene bl.a. som følge av påslipp fra næringsmiddelindustri og sigevann fra Lindum Avfallsanlegg. Overføring av mer avløpsvann til anlegget ved en eventuell nedleggelse av Muusøya Ra samt enkelte driftsmessige forhold, har dessuten aktualisert prosjektet.

Vårt oppdrag omfatter i første omgang de 2 første delfasene i prosjektet; utredning og forprosjekt, men med opsjon på ytelser i de 3 etterfølgende delfasene (detaljprosjekt, kontrahering og utførelse).
 
I første fase som avsluttes med et skisseprosjekt, utredes bl.a. overføring av avløpsvannet fra Muusøya rensedistrikt, tiltak i forbindelse med påslipp av avløpsvann fra næringsmiddelindustrien og avfallsdeponiet på Lindum (sigevann), septikmottak i Kobbervikdalen, slambehandlingen, hydrauliske forhold og ombygging av varmepumpe.

I skisseprosjektet som omfatter alternativsvurdering av 3 alternativer, vil nye prosessløsninger bli vurdert bl.a. i sandfang og kjemisk rensetrinn. Utvidelse av anlegget med et biologisk rensetrinn inngår også i vurderingene. Bruk av kompakte prosesser kan spare anleggseier for store investeringer ved bygningsmessig utvidelse av anlegget men også være med på å begrense økningen i fremtidige driftskostnader.

I forprosjektfasen vil valgt alternativ bli nærmere belyst og det endelige forprosjektdokumentet lagt til grunn for gjennomføring av fysiske tiltak på eller i tilknytning til anlegget. Innholdet i etterfølgende faser vil klarlegges gjennom de 2 første fasene og først da vil man se det totale omfanget av prosjektet.  

 

| |