Logo
Vi tilbyr kurs, veiledning og evalueringsarbeid på alle nivå fra barnehage til videregående opplæring.

Norconsult kan tilby kompetanseutviklingskurs, og en pedagogisk veileder som følger personalet i prosessen fra planlegging av fysiske rammer til gjennomføring og implementering av det pedagogiske endrings- og utviklingsarbeidet. Kursene tilpasses den enkelte skoles ønsker og behov, og er et godt utgangspunkt for engasjement, deltakelse og motivasjon. Personalet får økte ferdigheter og kompetanse til å delta aktivt og konstruktivt i utviklingsarbeidet skolen står ovenfor.

Vi er engasjert av kursregioner, enkeltskoler og barnehager, og holder en rekke kurs for ansatte i skole, barnehage og PPT. Blant våre største oppdragsgivere er Utdanningsetaten i Oslo, Bergen kommune og Nordhordland kursregion.


Utviklingsarbeid i byggeprosjekter

Varierte læringsarealer gir muligheter for et mangfold av pedagogiske arbeidsmåter. Utfordringen i skolebyggprosjekter er å skape en prosess der hele personalet involveres og samarbeider om å utarbeide en helhetlig plan, der utforming av de fysiske rammene og det pedagogiske innholdet er sett i relasjon til hverandre.

Norconsult kan gjennom brukermedvirkning i planleggingsprosessen, kompetanseutviklingskurs og veiledningsprosesser bistå skolen i dette arbeidet.


Veiledning - støtte i det pedagogiske utviklingsarbeidet

Gjennom en pedagogisk utviklingsprosess kan det være nyttig å knytte til seg en veileder/støttespiller som kan gi råd og veiledning i det daglige pedagogiske arbeidet.

Veilederens rolle er å bistå skoleleder og personalet slik at de kan gjennomgå en utviklende og konstruktiv prosess, og at skolebygget kan tas i bruke i tråd med skolens ønsker og behov. Dette gjelder både i byggeprosjekter og for å bedre ta i bruk mulighetene som ligger i et eksisterende bygg.

Norconsult kan tilby veiledere med pedagogisk utdanning og bred erfaring fra grunnopplæringen, videregående opplæring og universitet og høgskole.

Se her for våre kurs innen faget.

| |