Logo
Norconsult har lang erfaring med planlegging av skoleanlegg og kan bistå i alle faser av byggeprosjektet - fra byggeprogram til innflytting i nye lokaler.

Vi har særlig erfaring med å utarbeide byggeprogrammer/ funksjons- og arealprogram, holde kurs og lede prosesser i skolens personale, samt lede og koordinere byggeprosjekter. Våre konsulenter har kompetanse innen arkitektur og pedagogikk, og kan gi råd og veiledning om utforming av læringsarealer og organisering av opplæringen.


Byggeprogram og konkurransegrunnlag

Funksjons- og arealprogrammet er grunnsteinen i et byggeprogram. Funksjonsprogrammet beskriver virksomheten og aktiviteten som skal finne sted i et anlegg, og gir en karakteristikk av typer rom og funksjoner skolen/bygget skal inneha.

Arealprogrammet beskriver arealbehovet som følger av funksjonsprogrammet. Behovet for nærhet mellom ulike funksjoner beskrives i en arealsambandsmatrise/avhengighetsmatrise.

Skolens framtidige elevtall, pedagogiske plattform, fremtidige organisering og arbeidsmåter, samt behovene til eventuelle andre brukere, legges vanligvis til grunn for utarbeidelse av funksjons- og arealprogrammet. Med  funksjons- og arealprogrammet får arkitekten mye informasjon til å finne gode fysiske løsninger og sammenhenger når prosjekteringsfasen av planleggingen begynner.

Vi har utarbeidet funksjons- og arealprogrammer og byggeprogrammer for mange kommuner, bla. Bergen kommune, Lindås kommune, Gjerdrum kommune og Harstad kommune.

Et konkurransegrunnlag består vanligvis av en byggeprogramdel og en beskrivelse av konkurranseregler.


Prosesser og brukermedvirkning - en viktig del av et byggeprosjekt

Et byggeprosjekt innebærer gjerne endringer i arbeidshverdagen for personalet på en skole/barnehage. Nye fysiske omgivelser kan fordre endrede arbeidsmetoder og samarbeidsformer, samtidig som byggeperioden kan være utfordrende i seg selv.

For å møte endringer og utfordringer på en god måte, er det viktig at personalet medvirker og føler eierskap til prosessen og til resultatet av byggeprosjektet. Norconsult kan gjennom sikring av brukermedvirkning i hele planleggingsprosessen, gjennomføring av kompetanseutviklingskurs og veiledningsprogrammer, bidra til gode prosesser i personalet.


Prosjektledelse og byggherreoppgaver

I skolebyggprosjekter og utviklingsprosjekter knyttet til skole er det behov for å etablere en tydelig og handlekraftig prosjektledelse fra starten av. Prosjektlederen skal sikre at alle essensielle prosesser og momenter ivaretas i hele prosjektets levetid. Eksempler på dette i innledende fase kan være brukermedvirkning, programmering og pedagogisk utviklingsarbeid. Når prosjektet kommer over i prosjekterings- og byggefasen er det behov for mer teknisk orientert prosjektledelse med fokus på økonomi, framdrift, HMS og kvalitet. Norconsult AS har erfaring og kan bidra i alle disse fasene. 

Byggherrens rolle er å definere rammer for prosjektet når det gjelder innhold, framdrift og kvalitet, sette i gang prosesser og følge opp prosjektet underveis i form av beslutningsstøtte. Byggherren må også ivareta innkjøpsfaglige forhold i tilknytning til kontrahering av konsulenter og entreprenører. Offentlige byggherrer må i dette arbeidet forholde seg til det omfattende regelverket som ligger i Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser. Norconsult har lang og variert erfaring i å utøve byggherrerollen, særlig innenfor offentlig sektor.

Se her for våre kurs innen faget.

| |