Logo
Norconsult bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester. Vi er opptatt av at det i rådgivning og valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet, og vi bruker aktivt vår kompetanse innenfor miljø, sikkerhet/risiko og beredskap så vel i vår rådgivning som i forbindelse med drift av egen virksomhet.

Samfunn
Norconsult er klar over den innflytelse rådene vår har for menneskene som skal leve, jobbe og bo i de samfunnene der våre oppdrag er. Vi bruker vår multidisipline kompetanse aktivt for å sikre at alle samfunnsmessige hensyn blir ivaretatt i våre prosjekter for dermed å sikre et best mulig resultat både for oppdragsgiver og lokalsamfunnet.

Miljø
Norconsult skal vise ansvarlighet ved å ta vare på natur og miljø, både ved å minimere miljøbelastninger knyttet til egen virksomhet og påvirke til miljøvennlige løsninger i våre oppdrag.

Norconsults påvirkning av miljøet kan todeles:

  • Den påvirkning vi har gjennom de løsninger vi planlegger og prosjekterer, samt hjelper oppdragsgiver å anskaffe, anlegge/bygge/installere og deretter drift/vedlikeholde. Dette er den største og mest varige påvirkningen vår virksomhet vil ha på miljøet.
  • Den påvirkningen vår virksomhet medfører direkte, med ressursforbruk, forurensning og avfall som følge av våre medarbeideres aktivitet i arbeidsforholdet. Denne påvirkningen er begrenset, men både ønskelig og fullt mulig å forbedre gjennom konkrete tiltak.

Sikkerhet 
Norconsult er opptatt av å ivareta sikkerheten til sine ansatte, kunder og samarbeidspartnere, og har etablert flere tiltak for å ivareta dette. Alle i Norconsult blir kurset i vårt kvalitetsystem, som tar utgangspunkt i vår kjernevirksomhet: Planlegging og gjennomføring av oppdrag av alle størrelser, med et vidt spekter av faglig kompetanse og stor variasjon i oppdragsgivere. Kvalitetssystemet tilfredsstiller alle relevante krav i NS-EN ISO 9001.

I tillegg har Norconsult en egen policy for internkontroll av helse, miljø og sikkerhet og et system som tilfredsstiller Internkontrollforskriften.