Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

Med nyskapende og målrettede råd skal Norconsult bidra til kundenes verdiskapning og suksess - og til et bærekraftig og sunt samfunn.

Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører vi flere tusen oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.

 • Forretningsidé, visjon og misjon

  Forretningsidé:
  Norconsult sikrer optimal kvalitet i kundenes plan- og byggeprosjekter gjennom verdiøkende rådgivningstjenester.

  Visjon:
  Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene.

  Misjon:
  Vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn.

 • Medeierskap

  Norconsult er eiet av de ansatte. Dette preger bedriftskulturen, og bidrar sterkt til den positive ånd og innsatsvilje som Norconsults kunder opplever.

  Vi har en mangfoldig og delende bedriftskultur, der vi baserer dialogen på gjensidig respekt.

  Medeierskapet gjør også at vi er en nøytral og uavhengig rådgiver, hvor habilitet i forhold til offentlige og private oppdragsgivere er sentralt.

 • Slik jobber vi

  Norconsult er en flat og desentralisert organisasjon hvor lokal kunnskap om kunden og prosjektet er nøkkelfaktorer for suksess. Det er i oppdragene vi viser våre prestasjoner, og det er gjennom de dyktigste medarbeiderne vi blir bedre enn konkurrentene og foretrukket av våre kunder. 

  Vi deler kunnskap og samarbeider effektivt på tvers av faglige, organisatoriske og geografiske skillelinjer. Våre oppdragsgivere er profesjonelle kunder med klare forventninger til oss. Dette skjerper og inspirerer oss til å gjøre nødvendige forbedringer og videreutvikle Norconsult på en sunn måte.

  I oppdragsgjennomføringen er ambisjonen å sikre at kunden og vi har felles forståelse av mål, utfordringer, fremdrift og leveranser. Vi skal ha relevant kompetanse og kapasitet tilgjengelig for å gjennomføre oppdraget som avtalt. Gjennom god kompetanse innenfor oppdragsstyring og god kommunikasjon med oppdragsgiverne underveis oppnår vi gode resultater sammen.

 • Innovasjon

  Innovasjon for oss er å utfordre det gamle med kreativ tenkning. Norconsults kunder får rådgivere som har fokus på å levere verdi gjennom innovative løsninger. Norconsult har de senere årene både forsket på og bygget opp en innovasjonsmetodikk som er skreddersydd for planleggings- og prosjekteringsoppdrag. Dette har skapt unike erfaringer og kunnskap som kan benyttes i alle våre oppdrag for å oppnå bedre løsninger og betydelige besparelser.

  Struktur og resultater
  Det som kjennetegner Norconsults innovasjonsmetodikk er en struktur som sikrer at arbeid i oppdragenes kreative faser har riktig fokus, brede alternativsøk, grundige vurderinger av alternativer, samt etterrettelighet og sporbarhet i alle ledd. Resultatene fra de kreative prosessene skal bidra direkte inn i prosjektløsningene og tillater oss å utfordre etablerte løsninger samtidig som prosjektets ytre rammebetingelser respekteres. Metodikken gir grunnlag for trygge og gjennomtenkte valg og visshet om at alle stener er snudd før designvalg treffes.

  Involvering og effektivisering
  Forskningen vår har vist merverdien av å ha et tett samarbeid med kunden i de kreative fasene av prosjekteringen. Kundens kompetanse og kunnskap om prosjektet bringes inn i innovasjons- og optimaliseringsarbeidet, uten at dette skal medføre ekstrakostnader eller merarbeid for kunden. Videre er vi opptatt av å ta ut verdien av å tilrettelegge for tverrfaglig løsningsutvikling tidlig i prosjektet. Denne involveringen av kunde og fagområder effektiviserer det kreative arbeidet og bidrar til at det ikke jobbes for lenge med løsninger som er uønsket av kunden eller som skaper uforenlighet fagene imellom.

  Skreddersøm
  Vi legger alltid ned et solid arbeid i å skreddersy innovasjonsmetodikken til det enkelte prosjekt, og metodikken kan derfor brukes uavhengig av om prosjektet er stort eller lite og uavhengig av om problemstillingen er overordnet eller detaljert. Vi legger særlig vekt på at de kreative prosessene henger godt sammen med de øvrige arbeidsprosessene som skal gjennomføres av rådgiverne og de konkrete leveransene som er etterspurt.

 • Samfunn og miljø

  Norconsult bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester. Vi er opptatt av at det i rådgivning og valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet, og vi bruker aktivt vår kompetanse innenfor miljø, sikkerhet/risiko og beredskap så vel i vår rådgivning som i forbindelse med drift av egen virksomhet.

  Samfunn
  Norconsult er klar over den innflytelse rådene vår har for menneskene som skal leve, jobbe og bo i de samfunnene der våre oppdrag er. Vi bruker vår multidisipline kompetanse aktivt for å sikre at alle samfunnsmessige hensyn blir ivaretatt i våre prosjekter for dermed å sikre et best mulig resultat både for oppdragsgiver og lokalsamfunnet.

  Miljø
  Norconsult skal vise ansvarlighet ved å ta vare på natur og miljø, både ved å minimere miljøbelastninger knyttet til egen virksomhet og påvirke til miljøvennlige løsninger i våre oppdrag.

  Norconsults påvirkning av miljøet kan todeles:

  1. Den påvirkning vi har gjennom de løsninger vi planlegger og prosjekterer, samt hjelper oppdragsgiver å anskaffe, anlegge/bygge/installere og deretter drift/vedlikeholde. Dette er den største og mest varige påvirkningen vår virksomhet vil ha på miljøet.
  2. Den påvirkningen vår virksomhet medfører direkte, med ressursforbruk, forurensning og avfall som følge av våre medarbeideres aktivitet i arbeidsforholdet. Denne påvirkningen er begrenset, men både ønskelig og fullt mulig å forbedre gjennom konkrete tiltak.

  Sikkerhet
  Norconsult er opptatt av å ivareta sikkerheten til sine ansatte, kunder og samarbeidspartnere, og har etablert flere tiltak for å ivareta dette. Alle i Norconsult blir kurset i vårt kvalitetsystem, som tar utgangspunkt i vår kjernevirksomhet: Planlegging og gjennomføring av oppdrag av alle størrelser, med et vidt spekter av faglig kompetanse og stor variasjon i oppdragsgivere. Kvalitetssystemet tilfredsstiller alle relevante krav i NS-EN ISO 9001.

  I tillegg har Norconsult en egen policy for internkontroll av helse, miljø og sikkerhet og et system som tilfredsstiller Internkontrollforskriften.

 • Internasjonal tilstedeværelse

  Norconsult har jobbet med internasjonale prosjekter i mer enn 150 land over de siste 50 årene. Som en av de fremste i verden innen blant annet vannkraftprosjektering, er vi både en etterspurt samarbeidspartner for norske selskaper internasjonalt, og en attraktiv arbeidsgiver for de beste hodene som ønsker en internasjonal karriere.

  Norconsult har over lang tid bidratt til å bygge lokal infrastruktur i flere voksende økonomier. Vi satser spesielt på utvalgte markeder i Sør-Amerika, sørlige Afrika og Sør-Øst Asia, der vi har etablerte lokalkontorer. I tillegg etablerer vi prosjektkontorer i andre geografiske områder ved behov, og vurderer også etableringer i enkelte andre regioner med store muligheter.

 • Kvalitetssystem

  Kvalitet og profesjonalitet i alle faser av et oppdrag er det viktigste grunnlaget for selskapets og medarbeidernes suksess og utvikling. 

  Norconsults kvalitetssystem tar utgangspunkt i vår kjernevirksomhet: Planlegging og gjennomføring av oppdrag av alle størrelser, med et vidt spekter at faglig kompetanse og stor variasjon i oppdragsgivere.

  Vårt kvalitetssystem tilfredsstiller alle relevante krav i NS-EN ISO 9001.

 • Finansiell informasjon

  Vår virksomhet er basert på verdiskapning gjennom oppdrag. Årlig gjennomfører selskapet over 20 000 små og store oppdrag både nasjonalt og internasjonalt.

  Gjennom organisk vekst, etablering av ny virksomhet og oppkjøp har Norconsult gjennom år utvidet tjenestespekteret, kapasitet og geografiske tilstedeværelse. Selskapets soliditet, kompetanse og markedsposisjon danner et godt fundament for videre virksomhet.

  Finansiell informasjon om Norconsult er beskrevet i selskapets årsrapporter.

  Last ned årsrapporter: