Kristiansund lufthavn

Utvidelsen av rullebanen på Kristansund lufthavn førte til at et naturreservat måtte spesielt beskyttes. Norconsult bisto Avinor i hele prosessen med å finne løsninger.
Prosjektnavn:
Kristiansund Lufthavn
Kunde:
Avinor AS
Sted:
Kristiansund
Periode:
2009-2014
Nøkkeltall:
  • 1,5 millioner kubikkmeter sprengstein
  • Omtrent 3 års anleggsperiode
  • Automatisk overvåking av vannkvaliteten i sigevannet

Nedenfor Kristiansund lufthavn, Kvernberget, ligger Gløsvågen, byens viktigste våtmarksområde. Da rullebanen på lufthavnen skulle forlenges ble det benyttet 1,5 millioner kubikkmeter sprengstein. Sprengsteinsmassene inneholder små mineralpartikler og rester av sprengstoff. I kontakt med vann kan dette danne giftig ammoniakk og virke gjødslende.

Før utbyggingen var Fylkesmannen i Møre og Romsdal bekymret for vannkvaliteten i våtmarksområdet. Vi prosjekterte en løsning for å beskytte våtmarksområdet fra forurenset avrenning fra sprengsteinsfyllingen. Avrenningsvannet fanges opp i tre sedimentasjonsbassenger, som lufter vannet og lar partikler sedimentere til bunn.

Vannet blir deretter ført til sjø. Når vannkvaliteten i bassengene er tilfredsstillende, stenges avløpet til sjø og vannet slippes tilbake til våtmarksområdet.

De kontinuerlige målingene av vannkvaliteten har i tillegg gitt oss en sjelden mulighet til å studere forholdet mellom ammonium og nitrat fra avrenning fra sprengstein.

Profilbilde av Vegard Kvisle
Vegard Kvisle
Leder Miljøavdelingen