Norcem Kjøpsvik

Norconsult har gjennomført en miljøundersøkelse for Norcem Kjøpsvik for å dokumentere hvilken effekt virksomhetens bypasstøv på sjøbunnen har hatt på miljøet.
Prosjektnavn:
Miljøundersøkelse Norcem Kjøpsvik
Kunde:
Norcem Kjøpsvik
Sted:
Kjøpsvik, Nordland
Periode:
2013-2014
Nøkkeltall:
  • Utslipp av bypasstøv
  • Marint miljø

Norcem Kjøpsvik har deponert bypasstøv i Tysfjorden via utslippsledning til sjø. Siden 2003 har vi bistått med miljøvurderinger knyttet støvet.

I forbindelse med avslutningen av deponering av forurenset støv fra produksjonen i 2013, ble det etter pålegg fra Miljødirektoratet iverksatt en miljøundersøkelse for å dokumentere miljøeffekten av støvet.

Vi vurderte hvorvidt deponiet utgjør en risiko for miljøet og oppdraget omfattet undersøkelser av metaller i vann, miljøgifter og bløtbunnsfauna i sediment, miljøgifter i fisk og strømforhold.

Samtidig ble det gjort en risikovurdering av sedimentet slik det ligger nå og kost-nyttevurderinger for ulike tiltaksalternativer. Det ble også gjort en miljørettet risikovurdering for hendelsen ras.

Profilbilde av Ann Kristin Årskog Vikhagen
Ann Kristin Årskog Vikhagen
siv.ing. HMS