Detaljregulering Sætervika

Planområdet på 75 daa dekker et natur-/ hytteområde ved sjøen i Sør-Beitstad ca. 15 km fra Steinkjer. Norconsults oppgave har vært å regulere inn 11 eksisterende hytter og i tillegg vurdere muligheten for fortetting med nye hytter. Leveransen har bestått av plankart med bestemmelser, planbeskrivelse inkl. ROS-analyse, veg og VA-planer.
Prosjektnavn:
Detaljreguleringsplan Sætervika hytteområde
Kunde:
By Brug AS
Sted:
Steinkjer
Periode:
2012-2013

Sætervika ble i 1960 kjøpt av bedriften By Brug As for å kunne tilby egne ansatte mulighet til feire-opphold ved sjøen. Bedriften oppførte 8 hytter. 3 av disse er solgt i ettertid. I tillegg er det 3 privateide hytter til innenfor planområdet. Behovet for egne feriehytter er ikke lenger til stede hos By Brug og de ønsker derfor å avhende hele eiendommen. Formålet med planarbeidet har vært å regulere inn nye hyttetomter, fastsette tomtegrenser for eksi¬sterende feste¬tomter slik at disse kan selges, avsette areal til parkering og felles rekreasjon og vurdere muligheter for en småbåthavn. For grunneier har det vært viktig å få inn flest mulig nye hytter. Samtidig har både grunneier, hytteeiere og miljømyndigheter vært opptatt av å bevare områdets kvaliteter. Norconsults oppgave har i stor grad handlet om å finne denne «tålegrensen» og balansere økonomi og miljøhensyn. Fortetting i eldre hytteområder er som regel konfliktfylt ift. eksisterende hytteeiere som helst vil beholde «idyllen» slik den er i dag.

Ny plan legger til rette for bygging av totalt 13 nye hytter, samt en ny felles sjøbod. Planen regulerer inn nye avkjørsler fra fylkesvegen samt to felles parkeringsplasser. Det er planlagt fremført kommunalt vann til alle nye hytter og noen av de eksisterende. Det er også planlagt avløpsløsning med slamavskiller der de fleste av de nye hyttene og noen av de gamle hyttene vil bli tilknyttet.

Profilbilde av Gunhild Kvistad
Gunhild Kvistad
Sivilarkitekt/ arealplanlegger