Detalj­reguleringsplan Egge, Steinkjer

Planområdet på 80 daa omfatter det som tidligere var Egge videregående skole. Skolen flyttet i 2012 og formålet med planarbeidet har vært å foreslå ny disponering av bygninger og arealer. Norconsult har vært ansvarlig for å lede lokal medvirkningsprosess, koordinere innspill og utarbeide komplett planforslag inkl. plankart, beskrivelse og bestemmelser.
Prosjektnavn:
Detaljreguleringsplan Egge, Steinkjer
Kunde:
Nord-Trøndelag fylkeskommune, Steinkjer kommune
Sted:
Steinkjer
Periode:
2013

Innenfor det tidligere skoleområdet har fylkeskommunen eid alle bygningene, mens Steinkjer kommune har vært eier av det meste av grunnen. Fremtidig verdi av de gamle skolebygningene og av tomtegrunnen avhenger av hva arealene reguleres til videre. Norconsults oppgave har bestått i å vurdere potensialet for ny bruk av området. Sentrale utfordringer har vært å foreslå nye funksjoner og formål og vurdere hvilke av de eksisterende bygg som kan brukes videre og hvilke som bør rives. I tillegg har det vært arbeidet mye med å legge til rette for gode og trafikksikre ferdselsårer for myke trafikanter til og gjennom området. Gjennom prosessen for å komme frem til et forslag til ny arealbruk har det vært tett kontakt med offentlige aktører/ eiere og frivillige lag og organisasjoner i området.

Planforslaget legger til rette for å bygge ut et nytt boligområde med inntil 8 kjedede eneboliger, samt mulighet til tettere utnytting av to eksisterende eneboligtomter. Det er satt av areal for å bygge en ny kommunal 6 avdelings barnehage. Den tidligere elevkantina foreslås utnyttet til grendehus og eksisterende gymsal beholdes og bygges sammen med en ny stor fotballhall. De gamle verkstedhallene som tilhørte skolen reguleres til industri/ lagervirksomhet. Det settes også av to større parkeringsarealer som skal betjene hhv. barnehageområdet og grendehus/ idrettshaller/ tilgrensende skoler og idrettsanlegg. Som et resultat av planforslaget vil en rekke av de eksisterende skolebygningene måtte saneres. Eksisterende eiendomsgrenser foreslås opphevet og nye grenser etableres med utgangspunkt i nytt plankart.

Profilbilde av Gunhild Kvistad
Gunhild Kvistad
Sivilarkitekt/ arealplanlegger