E39 Eiganestunnelen og Rv13 Ryfast

E39 Eiganestunnelen omfatter strekningen av E39 i Stavanger fra Schancheholen i sør til Smiene i nord. Totalt består prosjektet av 5,0 km ny 4-felts veg, hvorav 3,7 km går i tunnel. Tunnelen kobles m/direkte ramper til Rv13 Hundvågtunnelen og har egne ramper for kobling av trafikk til/fra Stavanger sentrum. Rv13 Ryfast består av Hundvågtunnelen på 5,6 km og Ryfylketunnelen på 14,3 km, begge tunnelene bygges med 2 tunnelløp med 2 felt i hver retning. Hundvågtunnelen får direkte ramper opp til Buøy koblet til et nytt kryssområde der. Ryfylketunnelen er når den åpnes, for trafikk i 2019, verdens lengste undersjøiske vegtunnel.
Prosjektnavn:
E39 Eiganestunnelen og Rv13 Ryfast
Kunde:
Statens vegvesen
Sted:
Stavanger Rogaland
Periode:
2011 - 2019
Nøkkeltall:

E39 Eiganestunnelen:
5,0 km ny 4-felts veg
3,7 km går i tunnel
Rv13 Ryfast:
Hundvågtunnelen 5,6 km 
Ryfylketunnelen 14,3 km 

Oppdraget og prosjekteringsarbeidet startet opp sommeren 2011, all prosjektering er utført i 3D og anleggsarbeidene utføres basert på 3D-stikningsdata. I tillegg til selve tunnelene består prosjektet av flere portal/kulvertkonstruksjoner og kryssende overgangsbruer. Som del av dagparsellen langs Mosvannet fra Schancheholen og inn til sentrum av Stavanger, inngår i tillegg opparbeidelse av ny trase for g/s- veg samt landskapsmessig reetablering av større arealer knytet til de 3 kryssområdene på denne strekningen.

Miljøutredninger inngår også som en betydelig del av Norconsults arbeid i dette oppdraget. I tillegg til prosjektering av selve veisystemet er det utført et omfattende arbeid knytet til beregning av støy med tilhørende prosjektering av støyskjermingstiltak. Som et ledd i kartleggingen av luftforurensningssituasjonen i Stavanger, er det i oppdraget gjennomført en omfattende CFD analyse. Det er i tillegg utført et betydelig miljøkartleggingsarbeid, både på land og i sjø.

Her kan du se hvordan prosjektet forventes  å blir når det står ferdig.

Profilbilde av Bjørn Anton Kleppestø
Bjørn Anton Kleppestø
senior oppdragsleder