Krogstad miljøpark – Begrenset høring av mindre endring av reguleringsplan

Kunngjøring
17.oktober 2022

Formålet med endringen er å legge til rette for etablering av produksjon og lagring av hydrogen i søndre del av miljøparken. Varsel om oppstart av planarbeid som ble sendt ut i februar 2022. Etter avtale med Lillestrøm kommune gjennomføres endringen som en mindre endring i tråd med plan- og bygningslovens § 12-14, annet ledd. I henhold til pbl § 12-14, tredje ledd forelegges endringene berørte myndigheter, eiere og festere av eiendommer som direkte berøres, samt andre berørte parter for uttale. Lillestrøm kommune påpeker at dersom det ved begrenset høring dukker opp forhold og konfliktfylte motsetninger som taler for en full reguleringsplanprosess, kan det være nødvendig at planen må skifte spor tilbake til en ordinær planprosess.

Planområdet er lokalisert i Djupdalen, østover fra fv. 170 Kompveien i Lillestrøm kommune, se kart under, og er 135 700 m2 stort.

Planområdet er utvidet i forhold til gjeldende plan for å imøtekomme krav om hensynssoner rundt planlagt hydrogenanlegg. I varsel om oppstart ble det skissert en utvidelse på inntil 200 meter. Denne utstrekningen er gjennom nærmere beregninger av konservative sikkerhetsavstander redusert til 80 meter utenfor anlegget for ytre sone. Hovedårsaken til den store forskjellen i varslet område og faktisk endring er at det var knyttet stor usikkerhet til omfang av hensynssoner på varslingstidspunktet, og man ønsket å unngå en tilleggsvarsling dersom varslet området skulle vise seg utilstrekkelig. Alt areal som ligger utenfor grensen for gjeldende plan er regulert til LNF-område der det kun åpnes for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag. Det er utarbeidet tematiske kartutsnitt for å synliggjøre de ulike hensynssonenes utstrekning, da det er mange overlappende hensyn i planområdet.

Reguleringsbestemmelsene er gjennomgått og oppdatert slik at krav om gjennomføring av tiltak som allerede er realisert er tatt ut, det er knyttet bestemmelser til hensynssoner rundt anleggene, og forhold knyttet til videre prosess er tatt inn i rekkefølgebestemmelsene. Det skal, før sluttbehandling av planforslaget, gjennomføres en uavhengig kvalitetssikring av den geotekniske vurderingen, denne er under utarbeidelse.

Dokumentasjon som følger endringsforslaget
Alle dokumenter i saken er lagt ut her og på på kommunens hjemmeside: Offentlig ettersyn av arealplaner (lillestrom.kommune.no). Det er også mulig å ta kontakt for å få digitale filer tilsendt per e-post eller per brev. Slike henvendelser rettes via e-post til: sigri.roso.pladsen@norconsult.com eller per telefon til +47 404 96 354. På grunn av at materialet består av flere store filer, vil vi benytte WeTransfer til forsendelser av samlede dokumenter per e-post. Det er selvsagt også mulig å bare be om enkelte filer, og da vil som regel vanlig e-post fungere fint. Endringen består av følgende dokumenter:

 • Planbeskrivelse
 • Plankart
 • Tematiske kartutsnitt
 • Reguleringsbestemmelser
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • Vedlegg 01 Illustrasjonsplan
 • Vedlegg 02 Vegtegninger
 • Vedlegg 03 Illustrasjoner
 • Vedlegg 04 Notat – Innspill hensynssoner
 • Vedlegg 05 Notat – støyvurderinger
 • Vedlegg 06 VA Rammeplan inkl. vedlegg
 • Vedlegg 07A Vurdering av områdestabilitet
 • Vedlegg 07B Datarapport, ingeniørgeologisk
 • vurdering og geoteknisk prosjekteringsnotat
 • Vedlegg 08 Notat – Historisk kartlegging av forurenset grunn
 • Vedlegg 09 Miljøprogram, miljøoppfølgingsplan og miljørisikovurdering – anleggsfase
 • Vedlegg 10 Innkomne merknader til varsel om oppstart
 • Vedlegg 11 Varslingsmateriale
 • Vedlegg 12 Varslingsliste med adresser (unntatt offentlighet)

Høringsfrist og videre prosess
Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Norconsult AS v/Aase Marie Hunskaar via e-post: aase.marie.hunskaar@norconsult.com eller tlf: +47 454 01 792. Spørsmål kan også rettes via e-post til: sigri.roso.pladsen@norconsult.com eller tlf: +47 404 69 354.

Frist for uttalelse til endringsforslaget settes til 21.11.2022, og merknader sendes til Lillestrøm kommune på e-post: postmottak@lillestrom.kommune.no, eller per post til Postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk med saksnummer PLAN-20/01491. Høringsfristen er forlenget til 5 uker mot normalt 4 uker for endringer av reguleringsplan.

I etterkant av høringen vil merknadene gjennomgås og eventuelle justeringer foretas før endringen vedtas. Melding om vedtak vil oversendes alle mottakere av dette brevet, og vedtatte dokumenter vil publiseres i kommunens innsynsløsning for arealplaner.

Frist for innspill: 21.11.2022

Kontaktperson

Profilbilde av Aase Marie Hunskaar
Aase Marie Hunskaar
Prosjektleder