Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - detaljregulering for trykkøkningsstasjon Leirsund

Kunngjøring
08.juni 2022

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - detaljregulering for trykkøkningsstasjon, gnr. 19 bnr. 1 - Leirsund, Lillestrøm kommune. I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Norconsult AS, på oppdrag for Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV), starter arbeidet med regulering av ny trykkøkningsstasjon for vannforsyning.

Stasjonen er plassert på NRV sitt hovedstamnett, og er en viktig stasjon for å sikre tilfredsstillende vannforsyning til NRV sine eierkommuner i nåsituasjon og for fremtidig situasjon. Eksisterende trykkøkningsstasjon som ligger inntil jernbanen, skal fjernes og erstattes med ny trykkøkningsstasjon. Ny trykkøkningsstasjon bygges på gnr/bnr 19/1 i Lillestrøm kommune, sør for Tomtveien mellom Gardermobanen og Leira. Planarbeidet omfatter også ny overvannskulvert under jernbanen for Bane Nor.

Planarbeidet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning og vurderes å ikke utløse krav om dette. I tråd med plan og bygningsloven § 4-3 vil det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Reguleringsområdet for ny trykkøkningsstasjon og ny overvannskulvert under jernbanen er på ca. 32,4 daa, og er i kommuneplanens arealdel satt av til landbruks-, natur- og friluftsformål. I eldre reguleringsplan er området regulert til jord- og skogbruk, samt naturvernområde. Planområdet består hovedsakelig av jordbruksarealer og et bekkedrag. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet, men vil forbli innenfor varslet avgrensning.

Det reguleres areal for trykkøkningsstasjon med grunnflate på ca. 1000 m2, samt areal for adkomst, oppstilling og manøvrering med lastebil. I regulert areal inngår også midlertidig anleggsområde. En del av bekkedraget i nord nærmest Gardermobanen må lukkes på grunn av nye hovedledninger som skal legges mot nord, for å koble eksisterende vannledninger til ny trykkøkningsstasjon. Vegetasjonen over bekkelukkingen reetableres. Ledningstrasé utenfor planområdet reguleres ikke.

Trykkøkningsstasjonen planlegges på dyrka mark og matjorda skal flyttes. I matjordplanen skal det utredes tre mottaksareal for matjorda. Mottaksarealet skal reguleres. De aktuelle arealene oversvømmes ved flom og hensikten er å heve dyrka marka så den ikke oversvømmes.

Spørsmål og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes til:

Norconsult AS v/Alf Kristian Nyborg, Postboks 626, 1303 Sandvika, Mobil: 926 53 732, alf.kristian.nyborg@norconsult.com.
Med kopi til Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm, postmottak@lillestrom.kommune.no.

Merk innspillet med saksnummer: 52100385/106895. Frist for å komme med innspill er 10.08.2022. Innkomne innspill vil bli lagt ved, vurdert og kommentert i planforslaget som sendes kommunen for politisk behandling. Ved utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn etter kommunens behandling vil det igjen bli gitt ny frist for å fremme spørsmål og evt. nye innspill til det konkrete planforslaget.

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.

Frist for innspill: 10.08.2022

Kontaktperson

Profilbilde av Alf Kristian Nyborg
Alf Kristian Nyborg
Seniorrådgiver