Ansvarlig arbeidsgiver

Norconsult bidrar til et bærekraftig samfunn og samfunnsnytte gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester.

Norconsults rådgivning, ideelle samarbeid og drift av egen virksomhet preges gjennomgående av vårt ståsted; at vektlegging av bærekraft gjennom sosiale og miljømessige hensyn gir økt kundeverdi.

 

MANGFOLD

I Norconsult skal alle ha like muligheter og rettigheter uavhengig av kjønn og andre personlige forhold. Vi jobber målrettet med å øke både mangfoldet og kvinneandelen i selskapet, og utviklingen har vært positiv. I 2018 var 42 prosent av de nyutdannede medarbeiderne vi rekrutterte i Norconsult AS kvinner.

De siste årene har den totale kvinneandelen økt til nesten 33 prosent i Norconsultkonsernet, og i Norconsult AB utgjør kvinneandelen om lag 40
prosent.

I årene som kommer, skal vi fortsette arbeidet med å øke mangfoldet og kvinneandelen i Norconsult, både på operative enheter og ved rekruttering av nye ledere.

ETISK DRIFT

Norconsult jobber aktivt med å sikre at vi ikke bryter internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter samt korrupsjon.

Norconsult har en varslingskanal der alle kan varsle kritikkverdige forhold og eventuelle brudd på de etiske retningslinjene.

Alle medarbeidere gjennomfører årlig e-læringskurs i etikk. I kurset må medarbeiderne ta stilling til etiske dilemmaer som er relevante for Norconsults virksomhet. Alle ansatte i konsernet signerer årlig en erklæring om at de har lest, forstått og vil etterleve konsernets etiske retningslinjer.

I land med høy korrupsjonsrisiko gjennomfører Norconsult systematisk forhåndsvurderinger av avtalepartnere med hensyn til integritet og etikk
(Integrity Due Diligence).

I vår virksomhet i Norden gjennomføres leverandøroppfølging knyttet til etikk ved at vesentlige leverandører og forretningspartnere signerer konsernets
prinsipper for – og erklæring om – etiske standarder for forretningspartnere.