Fotavtrykk i prosjekter

Vi i Norconsult mener at vår største mulighet for å bidra til en bærekraftig næring, er gjennom de rådene vi gir til utbyggere av store og små prosjekter verden over.

Vår kunnskap skal bidra til et mer verdifullt samfunn. Vi vil sikre bærekraftige løsninger i alle oppdrag både ved bygge- og anleggsgjennomføring og i ferdig løsning. Sammen med våre samarbeidspartnere vil vi alltid søke å utvikle nye løsninger som tas i bruk og skaper verdi for kundene og samfunnet. Gjennom smarte prosesser ønsker vi å bidra til å utvikle og realisere bærekraftige prosjekter. Vi skal gjøre FNs bærekraftmål til våre egne, og gjennom vår kompetanse påvirke kundene til å innføre bærekraftige løsninger.

I alle oppdrag er det viktig å ha kompetanse som gjør at vi forstår hvordan for eksempel valg av materialer og mengder må optimaliseres for å oppnå bærekraftige løsninger i hele byggverkets levetid. Eller at man velger små vinduer for å redusere varmetap fra en bygning, som kan gi dårligere lysforhold innendørs for de som oppholder seg i bygget. Andre dilemmaer kan være å balansere hensyn til naturvern opp mot klimagevinster ved utbygging av vindmølleparker.

Norconsult Pluss-metoden i infrastrukturprosjekter
Norconsult Pluss-metoden bygger på Norconsults innovasjonsmetodikk og har særlig oppmerksomhet på å identifisere muligheter knyttet til klimagass- og energiforbruk.Gjennom kreative verksteder med representanter fra kunde, samarbeidspartnere og våre egne rådgivere innen forskjellige fag, kommer prosjektet opp med ideer som kan forbedre løsningene.Ideene sorteres, rangeres og vurderes med hensyn til gjennomførbarhet og kostnader, samtidig som de må ta hensyn til andre vesentlige prosjektmål som ytre miljø, sikkerhet og mobilitet.

Norconsult Pluss-metoden er benyttet ved flere anledninger, som for eksempel i Norconsults oppdrag for Statens vegvesen og BaneNOR med Fellesprosjektet Ringeriksbanen, E39 Rogfast for Statens vegvesen og oppdrag for VEAS.

Det systematiske arbeidet avdekker nyttige og lønnsomme forbedringsforslag.Dette viser hvordan prosjektet kan iverksette tiltak som bidrar til samfunnets mål om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent, sett i forhold til en grunnlinje gitt noen år tilbake.

Bærekraft i bygg- og eiendomsprosjekter
Bygg og Eiendom bistår våre kunder i deres arbeid med bærekraft på mange forskjellige måter, i både store og mindre prosjekter. Flere av kundene våre ønsker bistand med å sette mål for bærekraft i sine prosjekter, eller de ønsker bistand med å tilfredsstille FNs bærekraftsmål. Vi har et bredt fagmiljø innen bærekraftig rådgivning, og det er et fagmiljø i kraftig vekst.

Blant annet har vi et sterkt fagnettverk innen energi og miljø og kan bistå med rådgiving og beregninger av tverrfaglige oppgaver.  Innen Energi og miljø har Norconsult blant annet kompetanse innen energieffektivisering, energiforsyning, bygningsfysikk, dagslys, inneklima, materialbruk og miljøsertifisering (BREEAM og andre energi- og miljøambisjoner). Vi har også kompetanse innen materialrådgiving, miljøoppfølging, LCA og klimagassberegninger, LCC-beregninger, rehabilitering av bygg og solenergi i bygg.

Bidrag i samfunnsdebatten
Norconsult og selskapets eksperter bidrar også med å sette bærekraft på dagsorden gjennom forskningsarbeid, rapporter og fordrag i bransjen. Blant annet har Norconsult bidratt til Statens vegvesens rapport om bærekraftige betongkonstruksjoner og delprosjekt Bærekraftig infrastruktur. Gjennom deltagelse på konferanser som PTK2020 bidrar Norconsults eksperter også til å løfte bærekraftsagendaen i bransjen.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Janicke Garmann
Janicke Garmann
Konserndirektør Bærekraft og Stab
Profilbilde av Bente Gjerstad
Bente Gjerstad
Direktør geo, miljø og sikkerhet
Profilbilde av Ketil Søyland
Ketil Søyland
Prosjektdirektør