Miljøledelse

For bærekraft er det ikke én standard, men flere som dekker opp temaer knyttet til bærekraftig utvikling. De fleste av disse har nå en felles oppbygging som gjør at vi kan gjøre det Norconsult kan, som vi alltid har gjort, ha et integrert styringssystem hvor vi har alle krav til oss (oppdrag og virksomhet) samlet på ett sted, istedenfor å separere standarder for bærekraftig utvikling. På denne måten jobber vi helhetlig med bærekraftig utvikling.

Norconsult har et integrert ledelsessystem som ivaretar eksterne krav og forventninger, risiko forbundet med virksomheten og kontinuerlig forbedring

I vår type virksomhet må kvalitet i stor grad baseres på at kompetente medarbeidere gjennomfører oppdragene. Prosesser og systemer bidrar til at oppdrag gjennomføres etter et felles mønster og at en del effektive hjelpemidler er tilgjengelig, men det viktigste er medarbeidernes evne og vilje til å skape kvalitet, sikkerhet og bærekraftig utvikling gjennom de råd vi gir og løsninger vi planlegger og prosjekterer.

Norconsult skal i all sin virksomhet tilfredsstille krav som stilles av offentlige myndigheter i lover, forskrifter og andre vedtak. Dette omfatter alle sider av vår virksomhet, både gjennomføringen av våre oppdrag og annet arbeid som utføres som en del av virksomheten. Krav til gjennomføring av våre oppdrag omfatter både produktene som leveres, prosessene som fører frem til produktene, personene som utfører tjenestene, leveringstid, timeforbruk og kostnader.

Tilfredsstillelse av krav fra offentlige myndigheter er en del av vårt kvalitetsbegrep. Vårt arbeid for å tilfredsstille krav fra offentlige myndigheter og ivaretagelse av mennesker, miljø og materiell (HMS) er derfor en integrert del av vårt styringssystem NORMS.

Selskapet har fastsatt en Policy kvalitet og en Policy for helse, miljø og sikkerhet (HMS) som dekker alle relevante aspekter ved HMS-begrepet. Norconsult arbeider systematisk for kontinuerlig forbedring og slik at vi ivaretar sikkerhet for mennesker, miljø og materiell i egen virksomhet og i våre oppdrag.

Styringssystemet vil ivareta relevante krav i NS-EN ISO 9001:2008 Kvalitetsledelse og NS-EN ISO 14001:2004 Miljøledelse, Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS-forskriften/Internkontrollforskriften) og ISO 45001:2018 Arbeidsmiljø. Videre er det viktig å møte krav til i NS-EN ISO 31000 Risikostyring og ISO 26000:2010 Samfunnsansvar.
Norconsult er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift og rapporterer vår miljøprestasjon årlig gjennom denne ordningen.

Vi jobber systematisk med å forbedre våre leveranser og miljøprestasjoner i oppdrag og vår egen virksomhet. I dette arbeidet har sertifisering i henhold til ISO 9001, 14001 og Miljøfyrtårnordningen vært viktige skritt. Som rådgiver er det viktig for oss å gi gode råd som bidrar til løsninger som reduserer miljøpåvirkningen i prosjektene vi er engasjert i, og det er viktig at hele selskapet i sin rådgivning og valg av løsninger, viser omtanke for samfunnets sårbarhet. Norconsult bruker aktivt sin kompetanse innenfor miljø, sikkerhet/risiko og beredskap så vel i rådgivning som i forbindelse med drift av egen virksomhet. Norconsult har innarbeidet krav til miljøhensyn i våre rutiner for gjennomføring av oppdrag, på lik linje med krav til for eksempel ivaretakelse av kvalitet, helse og sikkerhet. Dette skal bidra til at vi gir råd slik at miljøet kan ivaretas på en hensiktsmessig måte. Med sertifiseringen av våre rutiner for miljøledelse har vi et godt verktøy i det systematiske forbedringsarbeidet for økt fokus på bærekraft og ytre miljø, på en måte som skaper kundeverdi og smarte løsninger for våre oppdragsgivere.

 

 

Kontaktperson

Profilbilde av Torhild Tøndel
Torhild Tøndel
Leder avdeling styringssystem, kvalitet, HMS