Norconsult Academy

Norconsult Academy

Gjennom vårt LMS Learning (læringsportal) som synliggjør eksterne og interne kurstilbud i selskapet, tilbyr vi et bredt spekter av opplæring i fag, metoder og verktøy for å styrke medarbeideres kompetanse i kjernevirksomheten – oppdrags-, prosjekt- og prosjekteringsgjennomføring.

Norconsult Learning er virksomhetens system for å ivareta alle opplæringstilbud og legge til rette for systematisk satsing på kunnskapsdeling og kompetanseutvikling iselskapet. I Norconsult Learning er bedrifts-interne klasserombaserte kurs, internt utviklete e-læringskurs, samt både bedrifts-tilpassede og standardkurs fra eksterne leverandører tilgjengelige for samtlige medarbeidere. Blant annet tilbys til enhver tid en rekke kurs innenfor viktige satsings-områder som forretningsetikk, Building Information Modelling (BIM), innovasjon, kreativitet og prosessledelse åpent for alle selskapets medarbeidere.

Kompetansetilbud i Norconsult

Som ny i Norconsult
Alle nyansatte gjennomfører, som en del av sin onboarding i Norconsult, e-læringskurset "Nøkkelen til Norconsult" og et to-dagers introduksjonskurs ved hovedkontoret i Sandvika. Her får man både møte ledelsen og andre nyansatte på tvers av fag og geografi. Formålet er å gi nyansatte en grundig innføring i selskapets forretningsmodell og styringssystem, samt å skape et solid grunnlag for samhandling og å styrke selskapets faglige nettverk.

I kjernevirksomheten
Innenfor oppdrags-/prosjektgjennomføringog oppdrags-/prosjektledelse har Norconsult et helhetlig kompetanseutviklingstilbud som navngis etter Norconsult sitt sett med prinsipper som kjennetegner hvordan vi jobber for å på best mulig måte komme kundene våre i møte – LiVE PRO. Les mer om LiVE PRO her.

“LiVE PRO 1” og “LiVE PRO 2” består av både nettbaserte og klasserombaserte kurs som har som formål å øke bevissthet om holdninger, samt å heve rolle- og oppgaveforståelse for prosjekt-/oppdragsledere for oppdrag av variert størrelse og kompleksitet. “LiVE PRO 3” er et forum for faglig påfyll, nettverksbygging og erfaringsutveksling for oppdrags-/prosjektlederne for de største oppdragene/prosjektene Norconsult gjennomfører.

I tillegg tilbyr Norconsult i samarbeid med NTNU et bedriftstilpasset prosjektlederkurs som gir medarbeiderne en mer teoretisk innføring i generisk prosjektledelse.

Innenfor fag
Å tilrettelegge for medarbeideres muligheter til å utvikle seg faglig gir Norconsult et konkurransefortrinn i at selskapet besitter spisskompetanse og er faglig i front. Dette er avgjørende for å kunne løse de vanskeligste oppgavene, og å finne løsningene kundene våre blir mest fornøyde med.

Norconsult tilrettelegger for:

  • Etter-og videreutdanning
  • Nærings-Ph.D.
  • Kompetanseoverføring og utvikling i fagnettverk

Innen metoder og verktøy
Norconsult har en rekke kurs innen ulike metoder og verktøy. Noen av disse er obligatoriske, mens mange er tilgjengelig for medarbeidere som tar initiativ og ønsker å heve sin kompetanse. Se eksempler på kurs i illustrasjonen. 

For personalansvarlige ledere
Det er et mål for Norconsult å sikre at medarbeidere som er aktive ambassadører for selskapets bedriftskultur, og som har talent og ambisjoner innenfor selskaps- og personalledelse, skal få muligheten til å realisere dette i konsernet. Å være linjeleder i Norconsult innebærer å ha ansvar for medarbeidere, økonomisk resultat og forretningsmessig strategisk utvikling av Norconsults virksomhet. Norconsults linjeledere er avgjørende for å sikre kompetanseutvikling for den enkelte medarbeider.

Kompetansutvikling for linjeledere:

  • Praktisk ledelse - klasseromsbasert kurs for nye ledere. Kurset fasiliteres av interne ressurser supplert med to eksternt fasiliterte kurs i temaene stressmestring og arbeidsrett.
  • Lederforum - årlig to-dagers lederutviklingsprogram for alle ledere i konsernet. Lederforum er et forum for faglig påfyll innenfor forretnings- og ledelsesutvikling, erfaringsutveksling og nettverksbygging der utvalgte fokusområder innenfor strategi og ledelse tematiseres. 
  • Heads for Leadership - et lederutviklingsprogram som identifiserer interne ledertalenter og har som hensikt å utvikle og beholde fremtidens ledere i Norconsult for å gjøre selskapet mer robust.
  • EXECOM - toppledelsen i Norconsult-konsernet deltar årlig på “Executive Committee (EXECOM)” for å arbeide med strategi, samt å utveksle erfaring.