Areal- og funksjonsanalyse

Norconsult sine skolefaglige rådgivere har lang erfaring i areal- og funksjonsanalyse av skoler og barnehagebygg. Vår metode for analyse inneholder en kombinasjon av beskrivelser av hvordan bygningsmassen fungerer og hva den bør inneholde. Vurderingen av funksjonaliteten til skole- eller barnehageanlegget er pedagogisk faglig fundamentert.

I areal- og funksjonsanalyser av barnehager og skoler sammenlikner vi eksisterende anlegg mot lovverk og arealnormer, eventuelt med vår egen arealmodell for grunnskoler dersom kommunen ikke har en egen norm for dette.

I en areal- og funksjonsanalyse registrerer og vurderer vi bygningens nettoarealer. Som utgangspunkt deler vi arealene inn følgende kategorier:

 • Genrelle læringsarealer (skole)
 • Spesialiserte læringsarealer (skole)
 • Fellesarealer som bibliotek og auditorier (skole)
 • Personalfunksjoner, her under lærerarbeidsplasser og administrasjon
 • Lek- og oppholdsarealer (barnehage)
 • Støtteareal (barnehage)
 • Drift og renhold
 • Idrettsarealer
 • Areal og funksjoner til andre brukere
 • Uteareal
   

I en areal- og funksjonsanalyse gjennomfører vi en befaring der vi ser og registrerer hvordan barnehagen eller skolen disponerer arealene i dag. Videre gjør vi en vurdering av egnethet. I analyse av funn benytter vi oss av tegninger og areallister. I tillegg til dette vil tilstandsrapporter, rapporter fra miljørettet helsevern og brannvern være nyttig bakgrunnsinformasjon.

For hvert anlegg utarbeides det en rapport hvor nøkkel- og faktainformasjon om anlegget presenteres. Rapporten innledes med en grundig gjennomgang av dagens arealbruk og avsluttes med en detaljert sammenligning mot valgte arealnorm. Like viktig som funksjonene innomhus er anleggets utomhus funksjoner. I analysen inkluderer vi derfor utendørs læringsareal, opphold- og rekreasjonsareal og forhold knyttet til varelevering og myke trafikanter.

Kontaktperson

Profilbilde av Reidunn Waag
Reidunn Waag
Avdelingsleder Kontor