Arealplanlegging

Arealplanlegging handler om å planlegge for framtidens samfunn, og ender ofte i en avveining mellom bruk og vern av arealer.

I Norconsult har vi respekt for at planoppgaver krever en tverrfaglig og helhetlig tilnærming for å finne de gode løsningene. Vi er opptatt av involvering, og utvikling av planer med høy faglig kvalitet, som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling, både miljømessig, sosialt og økonomisk.

Norconsult har solid kompetanse og erfaring innen planprosesser og arealplanlegging etter plan- og bygningsloven og forskrifter. Vår erfaring dekker hele spekteret innenfor plansystemet, samt offentlige planprosesser og saksbehandling. Vi legger vekt på gode prosesser og tar også gjerne på oss oppgaven som strategisk rådgiver, verkstedsleder eller prosessdriver.

Våre tjenester omfatter blant annet:

  • Prosessledelse og myndighetskontakt
  • Statlige arealplaner
  • Regionale planer/temaplaner
  • Kommuneplanens arealdel
  • Kommunedelplan
  • Områderegulering
  • Detaljregulering
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse
  • Konsekvensutredninger iht. plan- og bygningsloven

Kontaktperson

Profilbilde av Thora Heieraas
Thora Heieraas
Direktør Samfunn og byutvikling