Bygningsautomasjon

Norconsult har solid erfaring, kompetanse og forståelse for å planlegge og jobbe med helhetlige design innen bygningsautomasjon.

Byggautomatisering med bussanlegg er i hovedtrekk automatikk som styrer og regulerer tekniske systemer og infrastruktur i forskjellige typer bygg.

BACS-anlegg (Building Automation and Control Systems) angir funksjonaliteten med "styring, regulering og overvåkning" (tidligere kalt SD- og SRO-anlegg). Dette er funksjoner i bygg som skal styre, regulere og overvåke alle tekniske anlegg (VVS-tekniske anlegg, elektriske anlegg, lysanlegg, AV-systemer, solavskjerming, skallsikringssystemer, samt alarmer fra brannvarslingsanlegg og adgangskontroll, mv).

For at styring og regulering av ulike typer anlegg skal kunne samhandle må det være en bevissthet rundt hvert enkeltes systems grensesnitt. Dette i alle faser av et prosjekt, fra planlegging via prosjektering, til drift. Systemer må planlegges på en måte som ivaretar grensesnittene. Norconsult har et tverrfaglig fagmiljø med solid erfaring, kompetanse, og forståelse for å planlegge og jobbe med helhetlige design. Automatikk og BACS-løsninger skal sørge for at bygget oppnår ønsket brukerkomfort og skal sikre økonomisk drift. Norconsult har spesialister innen Automatikk og BACS-anlegg rettet mot sykehus, næringsbygg, industri osv. Vi fokuserer på å etablere gode prosesser og forståelse for hva som er kundens behov, og i hvilken grad og på hvilket nivå bygget skal driftes (styres og overvåkes).

Integratorrollen (ITB = Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner) skal koordinere helhetlige valg og tekniske løsninger helt fra skisse/prosjektering via anskaffelse og montasje, til overtagelse og drift. Moderne bygg med strenge krav til energieffektivitet, godt inneklima, fremdrift under bygging og en god igangkjøring- og driftsfase forutsetter god planlegging. Mengden teknisk utstyr som kan fungere sammen i et bygg øker, men for å få til gode løsninger, og utnytte potensialet som ligger i sammenkoblede systemer, kreves en planlagt helhetstenkning på tvers av fag- og entreprisegrenser. Integratoren kontrollerer at tekniske og funksjonelle grensesnitt er i samsvar med prosjektets spesifikasjoner, samt verifiserer at kommunikasjon av signaler mellom ulike tekniske systemer blir realisert på en optimal måte. Norsk standard NS3935 (ITB-standarden) spesifiserer i tillegg til selve integratorrollen, hvordan denne skal komme i inngrep i prosjektets ulike faser fra byggeprogram, via tester før og etter overtakelse til drift i reklamasjonstiden. Våre rådgivere har vært med å utvikle bransjestandarden NS 3935, og vi har i flere prosjekter ivaretatt integratorrollen.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om hva Norconsult kan bistå med innen bygningsautomasjon.

Kontaktperson

Profilbilde av Marius Stener Hansen
Marius Stener Hansen
Gruppeleder