Drivstoffanlegg

Norconsult er Norges ledende rådgivningsselskap, og har inngående erfaring og bred kompetanse innen lagring og distribusjon av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff. Vi har bred erfaring med både små og store lagringsanlegg, primært bensin- og dieselprodukter, men også innen slurry, diverse gasstyper, trykkluft m.m. Våre medarbeidere har kompetanse fra de tidligste mulighetsstudier, via planlegging og design, anbudsarbeid, byggeledelse og bygging til fullt ut verifiserte produksjonsanlegg.

Vi tilbyr fullverdige løsninger for alle faser av et prosjekt. Et vellykket prosjekt krever erfaring, kunnskap, og tverrfaglig forståelse i alle faser. Prosjektering og behandling av brannfarlige og reaksjonsfarlige stoffer krever høy grad av tverrfaglig samarbeid og relevant erfaring fra gjennomføring av komplekse prosjekter med mange involverte parter.

Norconsult har bred erfaring innen design av anlegg for bensin- og dieselprodukter. Dette dekker alt fra tankpark med fangdammer, tilhørende rørsystemer og hjelpesystemer, pumpestasjon, laste- og lossestasjon, behandlingsanlegg, brannvernsystemer og avløpssystemer.

Kompetansen til Norconsult dekker tanker, rør og tilhørende installasjoner utført i ulike materialtyper, samt både over- og undergrunninstallasjoner. Vi kan tilby komplett prosjektering, inkludert utstyrsspesifikasjon, materialvalg, kostnadsvurdering og dynamisk simulering, samt at vi kan bistå byggherren med tjenester som prosjektutvikling. Norconsult leverer tjenester innen alle fag og prosjektfaser, samt prosjektledelse.

Vi besitter flere verktøy for 3D modellering, og benytter verktøyet UniSim til statiske og dynamiske prosessimuleringer. I tillegg har vi mulighet til å benytte virtual Design and Construction (VDC) som gjennomføringsmodell.

Norconsult har spesialkunnskap og lang erfaring med sikkerhetsanalyser og aktiv risikostyring for både offentlige og private aktører. Dette omfatter sikkerhets- og risikovurderinger i forbindelse med håndtering av brannfarlig vare, og inkluderer myndighetsoppfølging og tredjepartskontroll. Vi har bistått kunder med forskriftskrav som inkluderer blant annet melding til DsB, sikkerhetsrapport og søknad om innhenting av samtykke.

Norconsult har god og bred innsikt i hele verdikjeden for tankanlegg, og kan bidra med prosjektering og tjenester innen:

 • Byggeledelse og prosjektledelse
 • Bunkringsløsninger
 • Konstruksjon av rørsystemer og røropplagring
 • Sikkerhet- og risikovurderinger og områdeklassifiseringer
 • Risikoanalyse, forebyggende sikkerhetstiltak, konsekvensutredninger og prosessrisikoanalyse (HAZOP), i samarbeid med Miljø- og Sikkerhetsdivisjonen
 • Statiske og dynamiske prosessimuleringer ved hjelp av UniSim
 • Anskaffelsesstrategi og anbudsdokumenter
 • Beregninger – kapasiteter og dimensjonering
 • Materialvalg, spesifikasjoner, mengdebeskrivelser
 • Funksjonsbeskrivelser
 • Layout, systemskjema, flytskjema
 • 3D modellering
 • Virtual Design and Construction (VDC) som gjennomføringsmodell
 • God erfaring til forskrift om trykkpåkjent utstyr
 • Igangkjøring av anlegg
 • Tilstandsvurderinger og teknisk due diligence (statusgjennomgang/tilstandsanalyse)
 • Melding til DsB, Sikkerhetsrapport, Søknad om innhenting av samtykke
 • Eksplosjonssikkerhet - Soneklassifisering EX-områder, konsekvensreduserende tiltak
 • Prosjektering av brann- og eksplosjonsverntiltak
 • Utarbeidelse av eksplosjonsverndokument, innsamling av FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) dokumentasjon
 • Kontroll- og prøveomfang av tankanlegg og rørsystemer iht. styrende dokumenter
 • Storulykkebedrifter