Fisk- og ferskvannsøkologi

Norconsult har en faglig sterk og dedikert faggruppe som leverer tjenester innenfor fagfeltet fisk og ferskvannsøkologi.

Tjenestene omfatter kartlegging i vann og vassdrag, samt ivaretakelse av hensyn til ferskvannsøkologi i utbyggingsprosjekter. Typiske utbyggingsprosjekter kan være vannkraftanlegg, flomsikringstiltak og samferdselsprosjekter. Våre biologer samarbeider tett med hydrologer, hydraulikere og sivilingeniører for å utforme optimale løsninger med hensyn på miljø, teknikk og økonomi.

Norconsult kan blant annet bistå med:

  • Konsekvensutredninger for små og store plan- og utbyggingsprosjekter
  • Kartlegging etter standardisert miljødesignmetodikk i vann og vassdrag.
  • Bruk av drone for full kartlegging i elv, kombinert med hydraulisk modellering i forbindelse med tilpassing av minstevannslipp ut fra biologiske hensyn
  • Utarbeidelse av habitatplaner i forbindelse med reguleringer, flomtiltak, veg- og jernbaneprosjekter
  • Utvikling av fiskevandringsløsninger som fisketrapper og fiskevennlige inntakskonstruksjoner ved kraftverk
  • Miljøoppfølging i byggefase
  • Vurderinger i forbindelse med revisjoner av vannkraftkonsesjoner
  • FOU-prosjekter for forvaltning og utbyggere

Kontaktpersoner

Profilbilde av Leif Simonsen
Leif Simonsen
Gruppeleder/Naturforvalter
Profilbilde av Øistein Preus Hveding
Øistein Preus Hveding
Seniorrådgiver
Profilbilde av Lars Bendixby
Lars Bendixby
Fagspesialist