Fisk- og ferskvannsøkologi

Norconsult har en faglig sterk og dedikert faggruppe som leverer tjenester innenfor fagfeltet fisk og ferskvannsøkologi.

Tjenestene omfatter kartlegging i vann og vassdrag, samt ivaretakelse av hensyn til ferskvannsøkologi i utbyggingsprosjekter. Typiske utbyggingsprosjekter kan være vannkraftanlegg, flomsikringstiltak og samferdselsprosjekter. Våre biologer samarbeider tett med hydrologer, hydraulikere og sivilingeniører for å utforme optimale løsninger med hensyn på miljø, teknikk og økonomi.

Norconsult kan blant annet bistå med:

  • Konsekvensutredninger for små og store plan- og utbyggingsprosjekter
  • Kartlegging etter standardisert miljødesignmetodikk i vann og vassdrag.
  • Bruk av drone for full kartlegging i elv, kombinert med hydraulisk modellering i forbindelse med tilpassing av minstevannslipp ut fra biologiske hensyn
  • Utarbeidelse av habitatplaner i forbindelse med reguleringer, flomtiltak, veg- og jernbaneprosjekter
  • Utvikling av fiskevandringsløsninger som fisketrapper og fiskevennlige inntakskonstruksjoner ved kraftverk
  • Miljøoppfølging i byggefase
  • Vurderinger i forbindelse med revisjoner av vannkraftkonsesjoner
  • FOU-prosjekter for forvaltning og utbyggere

Kontaktpersoner

Profilbilde av Leif Simonsen
Leif Simonsen
Naturforvalter
Profilbilde av Øistein Preus Hveding
Øistein Preus Hveding
Miljørådgiver
Profilbilde av Lars Bendixby
Lars Bendixby
Consultant Energy and Environment