Hydrologi og vassdragshydraulikk

Hydrologiske og vassdragshydrauliske problemstillinger skal vurderes i de fleste utbygginger i vassdragsnære områder, fra større samferdselsutbygginger og vannkraftutbygginger til mindre tiltak nær vassdrag. Ikke minst er vurderinger knyttet til flomfare som et resultat av skadeflommer og fremtidig ventede klimaendringer et høyaktuelt tema.

Norconsult har spisskompetanse innen disse fagfeltene og utfører hydrologiske og vassdragshydrauliske utredninger fra helt enkle kulvertdimensjoneringer til omfattende flomkartlegginger og CFD- analyser av komplekse/ uryddige vannstrømmer.

Vi utfører flomberegninger og dambruddsbølgeberegninger og gjør utredninger innen vannresursplanlegging knyttet til vannkraft, vannforsyning og andre typer av vannuttak fra vassdrag. I forbindelse med konsesjonssøknader og som beslutningsunderlag for utbygger, bistår vi med hydrologiske utredninger og produksjonsberegninger.

Ved planlagte utbygninger i vassdragsnære områder utfører vi vannlinjeberegninger og flomsonekartlegging, samt vurderer sikkerhet mot flom og stormflo i henhold til krav i byggteknisk forskrift (TEK17) og foreslår tiltak med hensyn på flomsikring, erosjonssikring og elveforbygninger. Vårt fagmiljø innehar de nødvendige faggodkjenninger hos NVE i fagområde IV og V for alle klasser.

Kontaktperson

Profilbilde av Jon Olav Aashaug Stranden
Jon Olav Aashaug Stranden
Gruppeleder - hydrologi og hydraulikk