Konsekvensutredninger, konsesjonssøknader og miljøoppfølging

Norconsult har omfattende erfaring med utarbeidelse av konsekvensutredninger for vindkraftanlegg med nettilknytning. Vi har spisskompetanse innen alle relevante fagtema som kreves vurdert i miljø- og konsekvensutredninger etter Plan- og bygningsloven og etter relevante sektorlover.

Vi tilbyr beslutningsrelevante utredninger i alle faser av prosjektutviklingen slik at utredningsarbeidet, i tillegg til å fungere som nyttig dokumentasjon ved myndighetenes konsesjonsbehandling, også kan gi verdifulle innspill til utvikling av bærekraftige utbyggingsløsninger. Vi bistår også utbygger med utarbeidelse av teknisk forprosjekt og konsesjonssøknader etter energiloven.

Vi kjenner godt myndighetenes og lovverkets krav og kan også bistå med tilrettelegging og gjennomføring av samrådsprosesser med berørte myndigheter og organisasjoner. Riktig fokus, gode miljøutredninger og forståelig presentasjon av løsninger og konsekvenser er viktig for å få til en god prosess som sikrer bred forankring av valgte utbyggingsløsninger.

Etter at ev. konsesjonsvedtak er fattet bistår vi med utarbeidelse av MTA-planer (miljø,- transport og anleggsplaner) og designmanual for landskap og terrengtilpasning. Skal hensyn til ytre miljø implementeres ved bygging og drift, kreves detaljerte planer, tydelige miljøkrav og praktiske miljøløsninger, samt god oppfølging i anleggsfasen. Dette kan vi bistå utbygger med. 

Kontaktperson

Profilbilde av Elise Førde
Elise Førde
Avdelingsleder