Kulturminner, kulturmiljø og arkeologi

Norconsult kan bistå i alle typer oppdrag der kulturminnefaglige vurderinger eller utredninger er nødvendig.

Kulturminner og kulturmiljø er en ikke fornybar ressurs og inngår i dag som en viktig del av areal- og samfunnsplanleggingen. Tidlige avklaringer i prosjektene er avgjørende for gode resultater og kan bidra til store økonomiske besparelser.

Ved Norconsults kontor i Bergen er det etablert en tverrfaglig gruppe som tar på seg kulturminnefaglige oppgaver i hele landet. Gruppa består blant annet av kunsthistoriker, arkeologer, arkitekter og landskapsarkitekter med bred erfaring innen kulturminnefeltet og kulturhistoriske anlegg.

Vi har kompetanse på:

 • Arkitekturhistorie og byutvikling
 • Automatisk fredete kulturminner
 • Forhistorisk- og middelalderarkeologi
 • Kulturminneforvaltningens oppbygning og lovverk
 • Kulturminner under vann
 • Kulturminnebasert verdiskaping
 • Nyere tids kulturminner
 • Plan- og bygningslovens muligheter for vern
 • Verdensarv
 • Verneverdige bygg og bygningsmiljø
 • Vern av kulturlandskap og kulturmiljø

Norconsult tilbyr blant annet: 

 • Forvaltningsplaner og verneplaner
 • Handlingsplaner og skjøtselsplaner
 • Kartlegging av kjente automatisk fredete kulturminner
 • Konsekvensutredning
 • Kulturminnegrunnlag og dokumentasjon
 • Kulturminneplaner
 • Stedsanalyser (bl.a. DIVE)
 • Registrering av verneverdige bygg (også dRofus)
 • Rådgivning i forbindelse med restaurering av verneverdige bygg og ved tilpasning til universell utforming
 • Rådgivning i fornminnesaker og verdensarvspørsmål
 • Vurdere potensiale for funn av fornminner (sjø og land)

    

Kontaktperson

Profilbilde av Laila Iren Isene
Laila Iren Isene
Avdelingsleder Plan