Medvirkningsprosesser

Norconsults avdeling for skole og barnehage jobber med utredninger og planlegging som omfatter mange samfunnsområder. I forbindelse med dette arbeidet designer og gjennomfører vi ulike typer medvirkningsprosesser.

Med bakgrunn i krav i lovverket og veiledere på området, hjelper vi oppdragsgivere med å finne et nivå for medvirkning. Deretter designer og gjennomføre vi prosesser som sikrer at alle aktuelle grupper får delta på en relevant måte i saken som skal utredes.

Avdelingen har sin forankring i de pedagogiske fagfeltet og har bred praktisk erfaring fra formidling, motivasjon, gruppeledelse, endringsarbeid og møte med mennesker i ulike livssituasjoner. Vi er opptatt av at medvirkningsprosesser skal bidra til bærekraftige løsninger og samtidig styrker demokratiet og medborgerskap.

Hva gjør vi?

 1. Designer medvirkningsprosesser gjennom å avklare
  • Medvirkningsmandatet
  • Mål/intensjon for medvirkningen
  • Hvem som skal medvirke
  • Medvirkningsnivåer
  • Tid og aktiviteter
  • Resultatdokumentasjon
 2. Gjennomfører og bistår oppdragsgiver i prosess ved å:
  • Informere, mobilisere og motivere ulike aktører
  • Utarbeide informasjonsmateriell, undersøkelser og metodebeskrivelser
  • Fasilitere og presentere prosessaktiviteter
  • Fortløpende dialog/koordinering av deltakere
 3. Dokumentere og presentere resultat:
  • Samle, analysere og presentere funn i rapport og møter

Vår verktøykasse
Gjennom en multimetodisk tilnærming utarbeider vi ulike prosessdesign. Avhengig av hva som er intensjonen og mandat for medvirkning, setter vi sammen metode og verktøy, slik at det har best mulig effekt for oppgaven som skal løses.

Visuelle modeller - Visuell modell for medvirkning .jpg

Områder for medvirkningsprosesser:

 • Reguleringsplaner
 • Områdeplaner
 • Strukturutredninger
 • Kommunale planer
 • Rom- og funksjonsprogrammering
 • Mulighetsstudier, forprosjekter, skisseprosjekt og prosjektering
 • Skole- og barnehagebruksplaner
 • Konkurransegrunnlag
 • Medvirkning barn- og unge i kommunale saker

Kontaktperson

Profilbilde av Reidunn Waag
Reidunn Waag
Avdelingsleder Kontor