Overløp

Overløp er en sentral konstruksjon på ledningsnett for overvann og avløp. Norconsult er med på å sikre en fremtidsrettet og miljøvennlig etablering, drift og fjerning av overløp på kommunalt ledningsanlegg.

Helt siden man begynte å etablere overløp på avskjærende hovedledninger for avløp har overløp vært en kilde til forurensning ved at de har ført en blanding av avløp og overvann ut i resipienter. Samtidig har overløpene hindret oversvømmelse og overbelastning av nedstrøms ledningsanlegg. Overløp etableres også i forbindelse med pumpestasjoner og renseanlegg (nødoverløp) for å hindre oversvømmelse ved uventet driftsstans.

Strengere krav til utslipp, klimaendringer og større forventninger fra publikum til rene resipienter gjør at man ofte må tenke nytt rundt overløp. Det kan være ønske om redusert driftstid på overløp i nærheten av badeplasser, utfordringer med overløp som er etablert for lavt i forhold til et stigende havnivå eller etablering av overløp på ledningsanlegg som er overbelastet som følge av økt nedbør.

Det kreves det en gjennomarbeidet plan for avløpshåndteringen samt kunnskap om de tiltak som kan bli nødvendig å gjennomføre. Norconsult kan blant annet bidra med:

  • Detaljprosjektering av alle typer overløp og anlegg i tilknytning til overløp.
  • Kartlegging av overløpsmengder ved hjelp av modellering kalibrert med vannføringsmålinger. Norconsult er selv ute på ledningsnettet og utfører vannføringsmålinger. Vi har også mulighet for å supplere beregning av forurensningsbelastningen med døgnblandprøver av avløpsvannet utført med mobile prøvetakere.
  • Utarbeidelse av saneringsplaner for å redusere driftstid på overløp, separere spillvann og overvann, evt. reduksjon av overvann på fellesledninger ved hjelp av lokal håndtering av overvann.

Kontaktperson

Profilbilde av Stig Olsborg
Stig Olsborg
Avdelingsleder Hovedkontor