Utvikling av fysisk læringsmiljø i barnehager og skoler

Utvikling av gode læringsmiljøer består av flere dimensjoner, der det fysiske læringsmiljøet utgjør ett av flere elementer. Det fysiske læringsmiljøet gir rammer for læring og pedagogisk arbeid, men organisering og pedagogiske visjoner og metoder – måten skolen velger å organisere opplæring og pedagogisk utviklingsarbeid i de fysiske rammene skolen rår over er det som har størst effekt på elevenes læring over tid. Da er det spesielt viktig at de fysiske rammevilkårene spiller på lag med skolens organisering og visjon.

Utvikling av læringsmiljø må  foregå innen rammer for sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Læringsmiljøene som etableres må være fleksible og gi mulighet for en stor variasjon i metoder og tilbud. På denne måten vil læringsarealene bidra til at skolene er bedre rustet til å håndtere de endringene i samfunnet som skjer over tid, samtidig som at skolene må forholde seg til de rammebetingelsene i opplæringssektoren satt av statlige og lokale myndigheter.

Norconsult har fokus på å skape de beste rammer for utvikling av læringsmiljøet innen de økonomiske og miljømessige rammene som foreligger i hvert enkelt prosjekt. Prosesser må være tilpasset formålet og rammer for prosjektene, slik at man sammen kommer frem til best mulig resultat.

Vårt anliggende er å bidra til gode rammer for læringsmiljø ved å se organisering, pedagogisk arbeid og fysisk læringsmiljø i sammenheng. Vi funderer våre råd i oppdatert forskning, designer prosesser for å bidra til organisasjonsutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid, kobler det pedagogiske og psykososiale læringsmiljøet til det fysiske læringsmiljøet gjennom programmering og visjonsarbeid.

God informasjon og gode forklaringsmodeller er nøkkelord for å skape forståelse og motivasjon i utviklingsprosjekter i skolen. I en tidligfase – en idé- og visjonsfase – kan våre skolefaglige rådgivere bidra til å skape et felles forventningsbilde ved å løfte frem muligheter, forskning, trender og utvikling innenfor skole- og utdanningsfeltet.

Utforming av fremtidsrettede skoleanlegg med varierte læringsmiljøer gjør det mulig å organisere skolens læringsarbeid på ulike måter. I flere skolebyggprosjekter har vi arbeidet sammen med ledelse og medarbeidere i den aktuelle skolen for å videreutvikle skolens pedagogiske plattform, pedagogiske modeller, organisasjonskultur og læringskultur – slik at bygg og pedagogikk henger sammen og bidrar til utvikling et godt læringsmiljø for den aktuelle skolen.

Erfaringer viser at dersom man starter utviklingsarbeidet allerede i planleggingsfasen av skoleanlegget, lykkes man ofte med å ta i bruk de nye læringsarealene i tråd med målsettingene.

Kontaktperson

Profilbilde av Reidunn Waag
Reidunn Waag
Avdelingsleder Skole- og barnehageplanlegging