Revisjon av konsesjonsvilkår

Flere titalls norske vannkraftkonsesjoner kan per i dag tas opp til revisjon. For flere av disse har vannområdemyndighetene foreslått revisjon som et tiltak for å nå miljømål etter vannforskriften.

Hovedformålet med revisjonene er å vurdere om miljøtilstanden i regulerte vassdrag kan bedres ved å sette nye vilkår, uten at kraftproduksjonen blir vesentlig redusert. I mange tilfeller vil det kunne være nødvendig å tenke helt nytt, slik at minstevannføring slippes mer målrettet i økologisk viktige perioder og mindre utenom disse periodene. På denne måten kan en ofte oppnå betydelig gevinst, både økologisk og økonomisk.

Norconsult kan bl.a. bistå med:

  • Miljøfaglige kartlegginger
  • Hydrologiske vurderinger
  • Produksjonsberegninger
  • Optimalisering av minstevannføringsslipp og fremtidig kjøremønster
  • Vurdere potensialet for oppgradering og utviding i forbindelse med revisjonen
  • Utarbeide revisjonsdokument og bistå i saksgang

Kontaktperson

Profilbilde av Elise Førde
Elise Førde
Avdelingsleder