Sikkerhet og beredskap - vannforsyning

Drikkevannsforskriften §6 stiller krav til at vannverkseier skal gjennomføre farekartlegging. På basis av denne skal sannsynligheten for, og konsekvensene av, uønskede hendelser reduseres. Vannverkseier skal også sikre at tiltak som bidrar til å forebygge, fjerne eller redusere farene til et akseptabelt nivå, blir identifisert og gjennomført. For å kunne levere tilstrekkelige mengder hygienisk trygt drikkevann til enhver tid (§9), skal vannverkseier sikre at det blir etablert driftsplaner og beredskapsplaner.

Norconsult har lang erfaring med å bistå vannverkseiere med å oppfylle kravene i drikkevannsforskriften. Vi kan tilby både rådgivere med bred samfunnssikkerhetsfaglig kompetanse og med sivil/militær erfaring fra objektsikring. Norconsult kan bistå vannverkseier i hele prosessen fra risiko- og sårbarhetsanalyse til etablering av en operativ beredskap og gjennomføring av beredskapsøvelser. I tillegg har Norconsult betydelig vannfaglig kompetanse og erfaring med planlegging og prosjektering av vannbehandlingsanlegg, identifisering av mikrobiell og kjemisk forurensning i vannkilder og i forsyningsnettet, inkludert høydebasseng, samt vurdering av behov for vannbehandling og desinfeksjon.

Vårt store tverrfaglige fagmiljø kan derfor utføre helhetlige analyser som gir vannverkseier gode styringsverktøy som enkelt kan oppdateres løpende slik at leveringssikkerheten til enhver tid er ivaretatt og dokumenterbar.

Gode verktøy for aktiv risikostyring og operativ beredskap

Som rådgiver og prosessleder er Norconsult opptatt av å bistå vannverkseier med å utarbeide gode verktøy for å kunne ha oversikt over risikoene i vannforsyningssystemet til enhver tid. Vannverkseier og driftspersonellets deltakelse og kunnskap om egen vannforsyning er avgjørende for å få et godt resultat. Dette innebærer at prosessene vil bidra til økt kompetanse hos vannverkseier om risikoforholdene i vannforsyningssystemet – fra kilde til kran.

Farekartleggingen som vi leverer, gir en god oversikt over status for vannverkenes leveringssikkerhet, og vil være et viktig verktøy for planlegging av sikker drift og vedlikehold. Farekartleggingen vil i tillegg bidra til at vannverkseier kan etablere prøvetakningsplaner i henhold til forskriftens krav. Med utgangspunkt i farekartleggingen kan Norconsult bistå med planlegging og dimensjonering av beredskap. Vannverkseier vil, som et resultat av prosessen, få gode, operative verktøy til bruk i en krisesituasjon.

Har bidratt med nasjonale utredninger og veiledninger

I flere tiår har Norconsult vært en viktig bidragsyter til nasjonale utredninger og utarbeidelse av veiledninger for vannverksbransjen. I samarbeid med Norsk Vann og Mattilsynet utviklet Norconsult veiledningen: «Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen – fra ROS til operativ beredskap» i 2006 og var også ansvarlig for revisjonen i 2017. Norconsult har med andre ord inngående kjennskap i metodikken som ligger i veiledningen til Mattilsynet og har lang erfaring med sikkerhet og beredskap i vannforsyningen.

Norconsult har vært delaktig i utarbeidelsen av flere rapporter for Norsk Vann. I 2015 var Norconsult bidragsyter i prosjektet «ROS og beredskap i vannbransjen» som samlet erfaringer fra vannbransjen, utarbeidet praktiske eksempler på ROS-analyser, beredskapsplaner, øvelser og krisekommunikasjon.

I 2016 ledet Norconsult utviklingen av Norsk Vann rapport 220/2016 «Kritiske ledninger for vann og avløp - klassifisering og tiltaksvurdering». I 2018-2019 var Norconsult ansvarlig for prosjektet «Beste HMS-praksis i vannbransjen». Videre har Norconsult medvirket i utarbeidelse av veiledning for dimensjonering av vannbehandlingsanlegg samt veiledning for gjennomføring av mikrobiologisk barriereanalyse (MBA). For tiden bistår vi Norsk Vann med å utarbeide «Veiledning for forvaltning av nedbørsfelt og drikkevannskilder».

Våre tjenester omfatter:

  • Risiko- og sårbarhetsanalyse vannforsyning
  • Etablering og dimensjonering av beredskap for vannforsyningen, inkludert varslingsplaner samt bistand til beredskapsøvelser
  • Tilrådninger om fysisk sikring av alle relevante deler av distribusjonssystemet
  • Etablering av internkontroll for vannverket
  • Planlegging- og dimensjonering av vannforsyning
  • Vurdering av behov for vannbehandling og desinfeksjon

Kontakt oss om du ønsker rådgivning om drikkevann, sikkerhet og beredskap.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Camilla Amundsen
Camilla Amundsen
Seniorrådgiver samfunnssikkerhet
Profilbilde av Anne-Marie Bomo
Anne-Marie Bomo
Dr. Scient VA Prosess