Skole- og barnehageplaner og utredninger

Langsiktige og overordnede planer og utredninger er nødvendig for å sikre riktig barnehage- og skolekapasitet over tid. Gjennom god planlegging sikres et godt beslutningsgrunnlag og en unngår forhastede løsninger og ikke minst feilinvesteringer. Vi bistår kommuner og fylker over hele landet med slik planlegging, og bidrar til nøye prognoser, vurdering av eksisterende anlegg, barnehage- og skolebruksplaner, samt struktur- og konseptvalgutredninger.

Barne- og elevtallsprognoser
Utarbeiding av en kvalitativt god elevtallsprognose på skolenivå er et viktig grunnlag for planlegging av skolestruktur og dimensjonering av nye eller rehabiliterte/ombygde/tilbygde skoleanlegg.

Statistisk Sentralbyrå produserer med jevne mellomrom befolkningsprognoser på kommunenivå, mens prognoser på lavere geografiske nivåer må kommunene bestille eller lage selv. 

Norconsult har utarbeidet elevtallsprognoser i en rekke kommuner. Ved hjelp av historiske befolkningsdata, oppdaterte statustall, en gjennomgang av demografiske faktorer som påvirker befolkningsutviklingen i kommunen og bruk av prognoseverktøyet KOMPAS, kan vi komme frem til en sannsynlig elevtallsutvikling for kommunen som helhet og for de enkelte skolene.

Vi utarbeider også prognoser gjennom en egenutviklet metode (regneark), noe som blir rimeligere for kommunen. Bruk av KOMPAS faller dyrere fordi programmet må leies inn i hvert prosjekt.

I kommuner der utviklingen framover kan tenkes å gå i flere retninger, anbefales det at prognosene rulleres jevnlig for å fange opp nye endringer og korrigere kursen.

Vurdering av barnehager og skoler
Det stilles stadig nye krav og forventninger til fysisk utforming av skoler, arealer tilpasset ulike måter å undervise på og oppfølging av den enkelte elev. Samtidig er mange skoleanlegg rundt om i kommunene i dårlig forfatning. Kommuneøkonomien har mange steder ført til et etterslep når det gjelder rehabilitering og investering i offentlige bygg, og skolene er ikke noe unntak.

For å ta tak i dette, og få til best mulige løsninger og fornuftig bruk av investeringsmidler, er det behov for en gjennomgang av kommunens skoleanlegg og skolestruktur. Før eventuelle endringer og investeringer skal gjennomføres, lønner det seg ofte med en god og grundig planleggingsfase i forkant.

Hensikten med en vurdering av eksisterende barnehage/skoleanlegg er å skaffe oversikt over anleggets egnethet, tilstand og kapasitet, med tanke på hva som er bra/dårlig med anlegget pr. i dag. Norconsult utarbeider en beskrivelse av den fysiske utforming, anleggets egnethet som barnehage eller skole, og anleggets tekniske tilstand. I tillegg gjør vi en samlet vurdering av anleggets barne-/elevkapasitet, evt. med forslag til pedagogiske og funksjonsmessige tiltak som kan bedre bruken av anlegget.

Vårt arbeid med vurdering av barnehage/skoleanlegg består vanligvis av:

 • Utsending av spørreskjema til skolene (egenevaluering)
 • Utsending av spørreskjema til byggdrift om anleggenes tekniske tilstand
 • Befaring av anleggene og samtale og gjennomgang av besvart spørreskjema
 • Gjennomgang av tegningsgrunnlag og tekniske rapporter
 • Utarbeide beskrivelse av anleggene (utkast diskuteres med brukerne)
 • Utarbeide kapasitetsanalyse av anleggene
 • Brukernes medvirkning i arbeidet har stor betydning for kvaliteten på sluttproduktet

Ut fra vurderingen kan vi gi råd om hvilke tiltak som eventuelt kan/bør settes inn på det enkelte barnehage/skoleanlegg. Vurderingen gjøres i forbindelse med en barnehage- eller skolebruksplan, eller i forberedelsen av et byggeprosjekt på et eksisterende anlegg.

Barnehage- og skolebruksplaner
En skolebruksplan analyserer dagens situasjon i skolesektoren i lys av føringer i lover og regelverk og fremtidige behov. Planen gir alternativer og råd for utvikling og bruk av skoleanleggene i kommunen/fylkeskommunen.

Vi anbefaler at en skolebruksplan inneholder:

 • Gjennomgang og vurdering av eksisterende skoleanlegg.
 • Pedagogisk plattform
 • Føringer og premisser for utforming av skoleanlegg
 • Arealnormer
 • Elevtallsprognoser
 • Kapasitetsanalyse
 • Strukturanalyse
 • Forslag til tiltak
 • Kostnadsanslag/investeringsoversikt

Avdeling for skole- og barnehageplanlegging i Norconsult har lang erfaring i å bistå kommuner i skolebruksplanarbeid, og har blant annet bidratt i planarbeidet i Bergen kommune i flere omganger. De siste årene har vi også utarbeidet skolebruksplaner for Sarpsborg kommune, Nittedal kommune og Os kommune i Vestland.

Barnehagebruksplaner er temaplaner som analyserer og skisserer løsningsalternativer for framtidig bruk og behov for utbygging og renovering av barnehageanlegg i et avgrenset geografisk område som en bydel, kommune eller et fylke. Hensikten med planen er å foreslå konkrete tiltak som sikrer nok barnehagekapasitet på rett sted til rett tid, samt legge føringer for ønsket bruk og utforming av anleggene.

Planen bør ha et tidsperspektiv på minimum 12 år, og rulleres med jevne mellomrom. Norconsult har de senere årene bistått mange kommuner og flere fylkeskommuner med utarbeidelse av slike planer.

Struktur- og konseptvalgutredninger
En strukturutredning er en gjennomgang og vurdering en kommunes skoleanlegg (noen eller alle) og skolestruktur (i hele eller deler av kommunen) m.h.t. behov for rehabilitering, ombygging, tilrettelegging for varierte pedagogiske arbeidsmåter og planlegging av nye skolebygg.

Utredningene vurderer og analyserer behovene for framtidige endringer i barnehage- og/eller skolestrukturen i et avgrenset geografisk område som en bydel, kommune eller et fylke. Utredningene kan stå på egne bein eller inngå som en del av barnehage- og skolebruksplaner.

Aktuelle alternative strukturer eller konseptvalg konsekvensvurderes med utgangspunkt i ulike parametere som f.eks. barne- og elevtallsutvikling, pedagogikk, driftsøkonomi og investeringsbehov, eie eller leie lokaler, skolestørrelse, reisetid, geografi og forventet samfunnsutvikling.

Vårt hovedmål med slike utredninger er å sikre at kommuner og fylker får et best mulig grunnlag for sine politiske beslutninger. Dette får vi til ved å involvere brukere og eiere i informasjonsinnhenting og kvalitetssikring av analyser underveis i arbeidet.

Utredningene gjennomføres som tverrfaglige prosjekter, hvor nødvendig kompetanse trekkes inn etter behov. Sammen med kolleger i andre seksjoner og kontorer i Norconsult, bl.a. arkitekter, landskapsarkitekter og ingeniører, dekker vi alle relevante fagområder i forhold til overordnede skolestruktur- og skolebehovsutredninger.

Norconsult har utredet skolestruktur i mange kommuner, blant annet i Bergen, Voss, Lindås, Gjerdrum, Nittedal, Harstad og Gratangen. Målsettingen med utredningene er å gi kommunen og politikerne et godt beslutningsgrunnlag for de prioriteringer som må gjøres.

Mulighetsstudier og utviklingsplaner
I tidlige faser av et prosjekt har ofte oppdragsgiver behov for å vurdere ulike alternative løsninger for den aktuelle problemstilling. En mulighetsstudie kartlegger et områdes kvaliteter og verdier, og peker på områdets styrker og muligheter for utvikling og arealdisponering slik at oppdragsgiver har flere valg før en bestemmer seg for veien videre.

En slik studie kan være nyttig å ha for å danne seg et bilde av ulike løsninger for et anlegg eller bygg. I samarbeid med oppdragsgiver og brukere kan vi finne strategiske grep og utvikle ideer for området.

Kontaktperson

Profilbilde av Reidunn Waag
Reidunn Waag
Avdelingsleder Kontor