Tidligfase av undervisningsbygg

Norconsult bidrar i alle faser av barnehage- og skolebyggprosjekter. I tidligfase bistår vi med planregulering, gjennomføring av brukermedvirkningsprosesser, utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram, utvikling av byggeprogram og konkurransegrunnlag, samt tilstands-, tomte- og lokaliseringsanalyser og volum- og mulighetsstudier.

Bistand gjennom alle faser i et byggeprosjekt
For oss er koblingen mellom arkitektur og pedagogikk viktig, og vi ser derfor på pedagogisk utviklingsarbeid som en naturlig og integrert del av et byggeprosjekt. Vi samarbeider ofte sammen med entreprenører både i pedagogisk rådgivning, utforming, prosjektering innen tekniske fag og prosjektledelse helt til prosjektet er ferdig realisert. Vi vil kunne bistå med rådgiving og prosesser gjennom de ulike fasene av prosjektet etter behov.

I de tidlige fasene er det viktig med motivasjon og mobilisering til deltakelse, i utredningsfasen lytter vi ut og definerer brukerbehov og utarbeider konkurransegrunnlag, i prosjekteringsfasen bidrar vil til å sikre sammenheng mellom det pedagogiske og de bygningsmessige valgene.

Funksjons- og arealprogram
Funksjons- og arealprogram gir en beskrivelse av ønsket bruk, utforming og areal på alle funksjoner og rom i et forestående byggeprosjekt. I tillegg beskrives sammenhengen mellom ulike funksjoner og hvordan de bør ligge i forhold til hverandre. Programmet inngår vanligvis i et byggeprogram og utarbeides vanligvis i tett samarbeid med brukere og eiere av anlegget.

Programmering og brukerprosesser
Et skoleanlegg er mer enn et skolebygg, med en utvidet betydning og funksjon for lokalsamfunnet og nærmiljøet rundt. Når skoleeier skal investere i nye/rehabiliterte skoleanlegg er det viktig at investeringen gir en merverdi for flere aktører enn skoledrift alene.

Å utvikle et skoleanlegg som også kan romme funksjoner for sambruk med andre kommunale og fylkeskommunale tjenester, lokalt næringsliv eller andre aktører, er også viktig i et samfunnsøkonomisk og bærekraftig perspektiv. For å imøtekomme ulike brukere av skoleanlegget sine behov og muligheter for sambruk, er det nødvendig å få klarhet i hvilke behov og utfordringer som skal hensyntas i prosjektet.

Norconsult har gode erfaringer med å gjennomføre brede brukermedvirkningsprosesser for å avdekke og prioritere slike behov. Vår erfaring er at en strukturert prosess, hvor brukere av skoleanlegget får tid og anledning til å være med i den tidlige planleggingsprosessen, bidrar til at de føler et større eierskap til resultatet og får et større engasjement for prosjektet.

En god prosess i tidligfase, hvor så mange som mulig får komme med sine innspill, bidrar til å konkretisere og avgrense prosjektet slik at man har god styring på omfanget av prosjektet for de senere faser. Prosessen munner ut i et tydelig og omforent rom- og funksjonsprogram med beskrivelse av hva som skal bygges.

Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
Gjennom et stort antall prosjekter i Norconsult har vi erfaring med utarbeidelse av konkurransegrunnlag. Vi har gode rutiner i anbefaling av typer konkurransegjennomføring. For beskrevne entrepriser har Norconsult gode referanseprosjekter, og står bak programmet G-prog som er foretrukkent verktøy i hele bransjen. Vi har også gjennomført totalentreprisegrunnlag både med enkel og utvidet beskrivelse. Samspillskontrakter, pris- og designkonkurranser har vi også gjennomført flere av.

I vårt team har vi også egne ressurser med juristbakgrunn, med særskilt spisskompetanse innen anskaffelse.

Mange av våre arkitekter, rådgivere og jurister har også erfaring som ansvarlig søker, som kan være en god premissgiver i utvikling av konkurransegrunnlag.

For valg av de ulike entrepriseformer vil det være en vesentlig avveining vi kan rådgi i, der man gjør en kost/nytte vurdering, avhengig av ønske om framdrift opp mot estimert kostnadskalkyle

Pedagogisk rådgivning til byggherre/arkitekt/entreprenør i prosjekteringsfasen
Det er stadig oftere etterspurt å benytte pedagogisk rådgiver i utvikling og kvalitetssikring av prosjektet i skisse/forprosjektfase. Våre rådgivere har mye erfaring med samarbeid i tverrfaglige team hvor de bidrar i utviklingen og utformingen av barnehage-/skoleanleggene. Erfaringsmessig er det svært nyttig å ha et erfarent «barnehage-/skoleplanleggerblikk» på planløsninger og sammenhenger i anleggene for at anvendelighet, romløsninger, logistikk og flyt i anlegget skal bli best mulig ut fra den pedagogiske virksomheten som skal foregå i anlegget. Å holde tråden fra tidligfase planlegging og inn i skisse-/forprosjekt kan også være en suksessfaktor i prosjektet. Med vårt internasjonale og nasjonale nettverk, planlegging av mange titalls skoler og barnehager, samt befaring på skoler over hele landet, har vi mye kompetanse på hva som fungerer og ikke fungerer i bruk.

Hvis du vil vite mer om hvordan Norconsult kan hjelpe deg med ditt skole- eller undervisningsprosjekt, ta kontakt med Reidunn Waag under.

Kontaktperson

Profilbilde av Reidunn Waag
Reidunn Waag
Avdelingsleder Kontor