Tidligfase av undervisningsbygg

Norconsult bidrar i alle faser av barnehage- og skolebyggprosjekter. I tidligfase bistår vi med planregulering, gjennomføring av brukermedvirkningsprosesser, utarbeidelse av funksjons- og romprogram, utvikling av byggeprogram og konkurransegrunnlag, samt tilstands-, tomte- og lokaliseringsanalyser og volum- og mulighetsstudier.

For oss er koblingen mellom arkitektur og pedagogikk viktig, og vi ser derfor på pedagogisk utviklingsarbeid som en naturlig og integrert del av et byggeprosjekt. Vi utvikler videre i skisseprosjekter og forprosjekter. I prosjekteringsfasen tegner og prosjekterer vi alle fag selv, eller i samarbeid med andre leverandører. Vi samarbeider ofte sammen med entreprenører både i pedagogisk rådgivning, utforming, prosjektering innen tekniske fag og prosjektledelse helt til prosjektet er ferdig realisert.

Funksjons- og arealprogram
Funksjons- og arealprogram gir en beskrivelse av ønsket bruk, utforming og areal på alle funksjoner og rom i et forestående byggeprosjekt. I tillegg beskrives sammenhengen mellom ulike funksjoner og hvordan de bør ligge i forhold til hverandre. Programmet inngår vanligvis i et byggeprogram og utarbeides vanligvis i tett samarbeid med brukere og eiere av anlegget.

Flere og flere kommuner velger også å utarbeide et overordnet standard funksjons- og arealprogram i kommunens barnehageplan eller skolebruksplan. Dette forenkler planleggingen av konkrete byggeprosjekter ved at en har et godt utgangspunkt og konkrete rammer for programmeringen.

Byggeprogram og konkurransegrunnlag
Et byggeprogram inneholder informasjon om skolens/anleggets dimensjonerende rammer som framtidige elevtall, eksterne brukere og arealomfang. Videre omtales skolens pedagogiske plattform/ pedagogiske føringer, fremtidige organisering og arbeidsmåter.

Funksjons- og arealprogrammet er grunnsteinen i byggeprogrammet, og beskriver detaljert anleggets ulike rom/soner og hvilke arealramme anlegget skal utformes innenfor.

Med byggeprogrammet får arkitekten den nødvendige informasjonen som trengs for å kunne skape gode fysiske løsninger og sammenhenger som er i fyller skoleeiers behov/ønsker.

Prosesser og brukermedvirkning
Dette er en viktig del av byggeprosjektet. Et byggeprosjekt innebærer gjerne endringer i arbeidshverdagen for personalet på en barnehage eller skole. Nye fysiske omgivelser kan medføre endrede arbeidsmetoder og samarbeidsformer, samtidig som byggeperioden kan være krevende i seg selv. For å møte endringer og utfordringer på en god måte, er det viktig at personalet medvirker og føler eierskap til prosessen og resultatet av byggeprosjektet.

Norconsult kan gjennom sikring av brukermedvirkning i hele planleggingsprosessen, gjennomføring av kompetanseutviklingskurs og veiledningsprogrammer, bidra til utviklings- og omstillingsprosesser i personalet.

Hvis du vil vite mer om hvordan Norconsult kan hjelpe deg med ditt skole- eller undervisningsprosjekt, ta kontakt med Reidunn Waag under.

Kontaktperson

Profilbilde av Reidunn Waag
Reidunn Waag
Avdelingsleder Kontor