Vannmiljø

Norconsult har solid kompetanse innen vurderinger knyttet til overflatevann og grunnvann, vannovervåking og arbeid etter vannforskriften.

Vi bistår med oppgaver som tiltaksrettet vannovervåking, utfører resipientvurderinger, gjennomfører ulike undersøkelser i felt og innarbeider hensyn til verdier og interesser i vann og vassdrag i plan- og utredningsprosjekter. Se egen fagside om marint miljø.

Norconsults rådgivningstjenester omfatter:

 • Overvåking og overvåkingsdesign

 • Konsekvensutredning knyttet til overflatevann og grunnvann

 • Resipientvurderinger

 • Miljørisikoanalyse inkl. spredningsvurderinger og økotoksikologi

 • Søknader etter vannressursloven, forskrift om fysiske tiltak i vassdrag m.m.

 • Tilførselsregnskap

 • Tiltaksanalyse

 • Vannprøvetaking fysisk/kjemiske parametere og prioriterte stoff

 • Undersøkelse av fisk, kreps, elvemusling og annen ferskvannsøkologi

 • Profilundersøkelser i innsjøer

 • Innsamling og analyse av bunndyr, påvekstalger, heterotrof begroing, planteplankton, dyreplankton og miljøDNA

 • Analyser og vurderinger av mikroplast i vann og biota

 • Klassifisering og karakterisering etter vannforskriften

 • Statistiske analyser og analyser av større datasett

 • Import, eksport og bruk av data fra Vannmiljø

 • Innlegging, redigering og bruk av data i Vann-nett

 • Vurdering etter vannforskriftens § 12

Kontaktpersoner

Profilbilde av Elise Førde
Elise Førde
Avdelingsleder
Profilbilde av Vegard Kvisle
Vegard Kvisle
Leder Miljøavdelingen
Profilbilde av Leif Simonsen
Leif Simonsen
Gruppeleder/Naturforvalter