Bærekraft

Ved valg av løsninger, skal vi alltid vurdere de økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved prosjektet. Disse valgene må ses i forhold til FNs bærekraftsmål.

Bærekraft er en av bærebjelke i vår rådgivning. Gjennom kreative og nyskapende prosesser gir vi råd og utvikler bærekraftige løsninger som tas i bruk og skaper verdi for kundene og samfunnet.

Vår ambisjon er å bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet og bremse den negative utviklingen knyttet til redusert biologisk mangfold og global oppvarming,

Norconsults rådgivere benytter seg av innovasjonsteknikker og metodikk for å avdekke gode og gjennomførbare ideer til – og muligheter for  - bærekraftige og miljøriktige løsninger i våre kunders prosjekter.

Erfaringer fra våre oppdrag innen samferdselssektoren de siste årene viser at et utslippskutt på 20 prosent er relativt enkelt å oppnå ved bevisst bruk av materialer og annen tilpasning av prosjektet. Vi erfarer imidlertid at prosjektene ikke klarer å oppnå samfunnets målsetting om 40 prosent utslippsreduksjon uten at alle store og små tiltak vurderes. I søken etter de nødvendige tiltakene er det lett å velge «populære» tiltak og ikke nødvendigvis de som gir best kost/nytte. For å finne tiltak som de enkelte prosjekter kan gjennomføre, må beslutningene baseres på kunnskapsbaserte, tverrfaglige prosesser.

I Norconsult har vi god erfaring med å gjøre dette ved en styrt idédugnad og evaluering av tiltak basert på kunnskap om utslipp, effekt og kostnader - og på den måten sette sammen tiltakspakker som gir måloppnåelse (f.eks. innsparing på 20, 30 eller 40 prosent klimagassutslipp) ved å ta de enklest gjennomførbare og minst kostnadskrevende tiltakene først.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Ketil Søyland
Ketil Søyland
Prosjektdirektør
Profilbilde av Janicke Garmann
Janicke Garmann
Konserndirektør Bærekraft og Stab