Overvannshåndtering/flomplaner

I alle byggeprosjekter må man gjøre vurderinger knyttet til overvannshåndtering. Vurderingene må ta høyde for fremtidige klimaendringer. I tillegg må man tenke på mulige flomveier i fall ekstremvær fører til nedbørsmengder som er større enn eksistrende anlegg er dimensjonert for å håndtere.

Norconsult tilbyr følgende tjenester innen overvannshåndtering/ flomplaner:

  • Tilførselsberegninger/dimensjonering
  • Design av overvannssystem (både åpne og lukkede)
  • Fordrøyningsanlegg og infiltrasjonsløsninger
  • Bekkeåpninger
  • Modellering på overflaten, i rør og i bekk
  • Naturbasert rensing av overvann

Kontaktpersoner

Profilbilde av Solveig Fosse Egeberg
Solveig Fosse Egeberg
Avdelingsleder
Profilbilde av Trond Sekse
Trond Sekse
Sivilingeniør