Prosjektering av barnehage- og skolebygg

Mange av Norconsults oppdrag dreier seg både om utforming av nye anlegg, og planlegging av ombygging av eksisterende, herunder tilstandsvurderinger og analyser av kapasitet og funksjonalitet.

Vi legger stor vekt på koblingen mellom pedagogikk og arkitektur, og vi ser planleggingen av et byggeprosjekt som en naturlig og integrert del av læreinstitusjonens pedagogiske utviklingsarbeid.

Norconsult bidrar i alle faser av barnehage- og skolebyggprosjekter. I tidligfase bistår vi med planregulering, gjennomføring av brukermedvirkningsprosesser, utarbeidelse av funksjons- og romprogram, utvikling av byggeprogram og konkurransegrunnlag, samt tilstands-, tomte- og lokaliseringsanalyser og volum- og mulighetsstudier.

For oss er koblingen mellom arkitektur og pedagogikk viktig, og vi ser derfor på pedagogisk utviklingsarbeid som en naturlig og integrert del av et byggeprosjekt. Vi utvikler videre i skisseprosjekter og forprosjekter. I prosjekteringsfasen tegner og prosjekterer vi alle fag selv, eller i samarbeid med andre leverandører. Vi samarbeider ofte sammen med entreprenører både i pedagogisk rådgivning, utforming, prosjektering innen tekniske fag og prosjektledelse helt til prosjektet er ferdig realisert.

1. Funksjons- og arealprogram
Funksjons- og arealprogram gir en beskrivelse av ønsket bruk, utforming og areal på alle funksjoner og rom i et forestående byggeprosjekt. I tillegg beskrives sammenhengen mellom ulike funksjoner og hvordan de bør ligge i forhold til hverandre. Programmet inngår vanligvis i et byggeprogram og utarbeides vanligvis i tett samarbeid med brukere og eiere av anlegget.

Flere og flere kommuner velger også å utarbeide et overordnet standard funksjons- og arealprogram i kommunens barnehageplan eller skolebruksplan. Dette forenkler planleggingen av konkrete byggeprosjekter ved at en har et godt utgangspunkt og konkrete rammer for programmeringen.

2. Byggeprogram og konkurransegrunnlag
Et byggeprogram inneholder informasjon om skolens/anleggets dimensjonerende rammer som framtidige elevtall, eksterne brukere og arealomfang. Videre omtales skolens pedagogiske plattform/ pedagogiske føringer, fremtidige organisering og arbeidsmåter.

Funksjons- og arealprogrammet er grunnsteinen i byggeprogrammet, og beskriver detaljert anleggets ulike rom/soner og hvilke arealramme anlegget skal utformes innenfor.

Med byggeprogrammet får arkitekten den nødvendige informasjonen som trengs for å kunne skape gode fysiske løsninger og sammenhenger som er i fyller skoleeiers behov/ønsker.

3. Prosesser og brukermedvirkning
Dette er en viktig del av byggeprosjektet. Et byggeprosjekt innebærer gjerne endringer i arbeidshverdagen for personalet på en barnehage eller skole. Nye fysiske omgivelser kan medføre endrede arbeidsmetoder og samarbeidsformer, samtidig som byggeperioden kan være krevende i seg selv. For å møte endringer og utfordringer på en god måte, er det viktig at personalet medvirker og føler eierskap til prosessen og resultatet av byggeprosjektet.

Norconsult kan gjennom sikring av brukermedvirkning i hele planleggingsprosessen, gjennomføring av kompetanseutviklingskurs og veiledningsprogrammer, bidra til utviklings- og omstillingsprosesser i personalet.

4. Pedagogisk utviklingsarbeid i skolebyggprosjekter
Utforming av framtidsrettede skoleanlegg med varierte læringsmiljøer gjør det mulig å organisere skolens læringsarbeid på ulike måter. I flere skolebyggprosjekter har vi arbeidet sammen med ledelse og medarbeidere i den aktuelle skole for å videreutvikle skolens pedagogiske plattform, pedagogiske modeller, organisasjonsstruktur og læringskultur slik at bygg og pedagogikk henger sammen.

Av og til skal også flere skoler slås sammen til en ny skole. Det innebærer i tillegg en omstillingsprosess og utvikling av en felles lærende organisasjonskultur.

Erfaringer viser at dersom man starter utviklingsarbeidet allerede i planleggingsfasen av skoleanlegget, lykkes man ofte med å ta de nye læringsarealene i bruk slik de var tenkt.

Norconsult kan gjennom brukermedvirkning i planleggingsprosessen, kompetanseutviklingskurs og veiledningsprosesser bistå skoler i deres pedagogiske utviklingsarbeid.

5. Prosjektledelse og byggherreoppgaver
Når det er besluttet å bygge en skole eller barnehage, må det etableres en organisasjon med kompetanse og kapasitet for å sikre at prosjektet gjennomføres i tråd med målsettingene.

Norconsult kan utføre ulike roller i en slik organisasjon:

  • Byggherrebistand
    Byggherrens rolle er å definere rammer for prosjektet når det gjelder innhold, framdrift og kvalitet, sette i gang prosesser og følge opp prosjektet underveis i form av beslutningsstøtte. Norconsult har lang og variert erfaring i å utøve byggherrerollen, særlig innenfor offentlig sektor, med sine krav til offentlige anskaffelser.
  • Prosjektledelse
    Prosjektlederen skal sikre at essensielle prosesser og momenter ivaretas i hele prosjektets levetid. I innledende fase kan dette omfatte brukermedvirkning, programmering og pedagogisk utviklingsarbeid. Sener er det behov for mer teknisk orientert prosjektledelse med fokus på økonomi, framdrift, HMS og kvalitet.
  • Prosjekteringsledelse
    Prosjekteringsleder skal lede og koordinere arbeidet internt i prosjekteringsgruppen, som kan bestå av ulike fag og firma.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Bjørn Morten Olesen
Bjørn Morten Olesen
Seniorrådgiver
Profilbilde av Reidunn Waag
Reidunn Waag
Avdelingsleder Kontor