Viktige verdivalg om plassering av framtidens handels- og næringsvirksomhet i Bardufoss-området fører til heftig diskusjon lokalt. Det er behov for økt kunnskap i den videre politiske beslutningsprosessen.
Norconsults mulighetsstudier, handelsanalyse og dialogprosess skaper rom for en verdiskapende og samlende løsning for lokalmiljøet.
Utgangspunktet

Målselv er Norges

10. største

kommune i areal

 

7 000

innbyggere

2012

Nye utbyggingsprosjekter aktualiserer nok en gang sentrumsdiskusjonen på Bardufoss i Målselv kommune i Troms. Bardufoss består av tettstedene Andselv, Heggelia og Andslimoen. Opp gjennom årene har sentrum og tyngdepunktet for handel i kommunen flyttet seg flere ganger. De siste tiårene har dagens sentrum i Andselv fått sterk konkurranse fra handelsetableringer i tettstedene rundt.

Usikkerhet om utviklingen skaper engasjement, men også frustrasjon og debatt, særlig blant næringsaktører i området. Skal Andselv fortsatt prioriteres og utvikles som sentrum i kommunen? Hvilke følger får det for lokalisering av handels- og næringsvirksomhet i området? Uten en avklaring om veien videre risikerer Andselv som handelssentrum å være historie.

"Norconsult fikk samstemt applaus av planutvalget for stedsutviklingsrapporten."

Avisen Nye Troms

Løsningen

Norconsults byplanleggere får oppdraget med å bistå kommunen med håndtering av sentrumsutviklingsprosessen. Etter en omfattende dialogprosess med lokale politikere, næringsliv og beboere utarbeider Norconsult analyser og mulighetsstudier for området og illustrerer et forslag til ny utforming av sentrumskjernen. Studien legger utgangspunktet for en diskusjon om viktige verdivalg i utviklingen av Bardufoss, lokalisering av sentrum og konsekvenser. Den anbefaler veien videre for å gjennomføre nye prosjekter og tiltak.

Med utgangspunkt i mulighetsstudien leverer Norconsult en utviklingsstrategi og en handlingsplan for område- og sentrumsutvikling på Bardufoss.

Resultatet
2016

Norconsult leverer mulighetsstudien, utviklingsstrategien og handlingsplanen i 2013. Både strategi og plan vedtas med politisk flertall. Som et resultat oppretter kommunen et 3-årig sentrumsprosjekt og en ny næringsforening for Bardufoss.

I forlengelse av dette arbeidet får Andselv et nytt og bilfritt torg som myldreplass i sentrum med grøntarealer, sitteplasser, vannkilde, scene og lekeapparater. Reguleringen og finansieringen er på plass. I juni 2015 bevilger Fylkesrådet i Troms 1,4 millioner kroner til dette prosjektet, som har en total kostnadsramme på vel 3,7 millioner kroner.

Planprogrammet for områderegulering av Andslimoen blir vedtatt i juni 2015 og arbeidet pågår. Planen skal styrke utviklingen av område som regionalt næringssentrum.

Profilbilde av Christoffer Olavsson Evju
Christoffer Olavsson Evju
Planlegger og prosessleder