Norconsult frifunnet i Høyesterett

Nyheter
28. juni 2013

Høyesterett konkluderte fredag 28. juni med at Norconsult frifinnes og ikke skal straffes med foretaksbot i DAWASA-saken. 

Norconsult aksepterer ingen former for økonomiske misligheter eller korrupsjon. Når saken nå avsluttes syv år etter at den først ble kjent for ledelsen, er det gledelig for Norconsult å kunne legge denne saken bak seg. Vi kan nå fokusere på å fortsette å levere nyskapende og målrettede rådgivningstjenester for offentlige og private oppdragsgivere i og utenfor Norge. Vi vil selvfølgelig også fortsette vårt arbeid for å hindre korrupsjon eller andre misligheter i vår virksomhet og de prosjekter vi er engasjert i.

Siden saken ble kjent for ledelsen i 2006 har Norconsult arbeidet aktivt for å avdekke og overlevere alle opplysninger i saken. Både Tingrett, Lagmannsrett og Høyesterett var enige i at Norconsult ikke var involvert i inngåelse av avtale om korrupsjon. Frifinnelsen i Høyesterett konkluderer med at Norconsult ikke skal straffes for at to av selskapets tidligere ansatte på laveste nivå i organisasjonen ikke varslet oppover, i strid med selskapets rutiner når de ble kjent med uregelmessige utbetalinger initiert av Norconsults samarbeidspartnere i Tanzania i 2003.

Bakgrunn
Dar es Salaam Water and Sewerage Authority (DAWASA) utlyste våren 2003 en konkurranse om byggeledelse for et større vann- og avløps-prosjekt i Dar es Salaam, finansiert av Verdensbanken.

Konkurransen ble vunnet av et Joint Venture (JV) bestående av tre parter: MMK Project Services Ltd (Tanzania), The Elmcrest Group (Nederland) og Norconsult. Tilbudet ble utformet lokalt av MMK. Norconsult bidro med referanser og CV for noe teknisk nøkkelpersonell.

Kontrakten ble gjennomført fra et eget prosjektkontor i Dar es Salaam, ledet av MMK's daglige leder. Norconsult bidro til prosjektorganisasjonen i Tanzania med 3 personer fra Norge og noen personer innleid fra Norconsult Tanzania Ltd.

Høsten 2006 ble Norconsult kontaktet av Verdensbanken på grunn av mistanker om økonomiske misligheter, herunder korrupsjon, mot MMK og Elmcrest. På bakgrunn av dette iverksatte Norconsult gransking og avdekket to alvorlige forhold i prosjektet:

Betydelige kontante utbetalinger fra prosjektkontoret uten tilfredsstillende dokumentasjon.
Utbetaling av lokale lønninger i Tanzania til ansatte hos våre JV-partnere uten trekk av skatt, uten betaling av sosiale avgifter og uten innrapportering til myndighetene.
Dette førte til at Norconsult 15. mai 2007 anmeldte forholdet til Økokrim, og deretter har samarbeidet fullt ut med Økokrim i etterforskningen av saken. Økokrim har ikke avdekket noen vesentlige opplysninger i saken som de ikke har fått av Norconsult.

Økokrim tok ut tiltale mot tre personer ansatt i Norconsult, og ila Norconsult en foretaksbot, som Norconsult ikke vedtok. Saken ble behandlet i Oslo tingrett, som i dom av 15. juli 2011 dømte de tre personene for medvirkning til grov korrupsjon, men frifant Norconsult.

Saken ble anket av Økokrim og en av de personlig tiltalte og motanket av Norconsult. Borgarting lagmannsrett har i dom av 15. oktober 2012 frifunnet den personlig tiltalte, men idømt Norconsult en foretaksbot.

Saken ble anket til Høyesterett som i dom av 28. juni 2013 har frifunnet Norconsult.

Kontaktperson

Nyheter

- av 288