Norconsult skal utrede Ringeriksbanen

Nyheter
26. mars 2014

Norconsult har vunnet nok et prestisjefylt jernbaneoppdrag. Denne gangen er det Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss som skal utredes som en del av intercity-utbyggingen. 

Banen vil knytte Hønefoss og Ringerike tettere sammen med Oslo-området gjennom et raskt og effektivt kollektivtilbud. I tillegg blir det nesten en time kortere reisetid til Bergen.

Oppdraget har stram framdrift og mange parallelle aktiviteter med levering av sluttrapport medio oktober 2014.

Første fase i arbeidet er å oppgradere tidligere planer til IC-standard, dvs. fra ett til to spor og fra 200 til 250 km/t. Utredningen omfatter bl.a. lokalisering av Hønefoss stasjon, linjeføring Hønefoss – Kroksund, kryssing av Kroksundet samt påkoblingspunkt ved Sandvika og Sandvika stasjon. Vi skal også vurdere om jernbaneprosjektet kan samordnes med utbygging av E16 der både vei og bane går i samme område.

Selv om mye av traseen går i tunnel, vil den berøre verdifulle natur-, kultur- og landbruksområdet i et vakkert landskap. Kvaliteten på prosess og faglig høyt nivå på konsekvensutredningene blir dermed en viktig del av Norconsults arbeid.

Kontaktperson

Nyheter

- av 288