Struktur utenfor boksen

Nyheter
03. juni 2014

Vellykket innovasjonsarbeid fører både til og bedre prosjekter og til kostnadsinnsparinger. Men hvordan får man det til? Norconsults leder for innovasjon, Sebastiano Lombardo forteller om en prosess som krever et åpent sinn og hardt, strukturert arbeid.

Struktur utenfor boksen

Når Sebastiano Lombardo studerte på NTNU på midten av nittitallet, fikk studentene besøk fra Vegdirektoratet. Budskapet deres var at ingeniørene får sine beste idéer når de går ut i den virkelige verden - men at det ofte da er for sent. Da er både budsjettene og prosjektene bestemt. Studentene satt igjen med spørsmålet "hvordan kan vi sikre at de beste idéene utvikles på et tidlig stadium som mulig? '.

Sebastiano Lombardo tok det som en utfordring.

- Spørsmålet fengslet meg, sier han. Jeg begynte å studere lateral tenkning og kreative teknikker. Først av personlig interesse og deretter som en del av jobben.

Etter eksamen arbeidet Sebastiano Lombardo med forretningsutvikling i Statoil og fikk brukt sine tanker om lateral tenkning. I dag fant forsker han dessuten på temaet og har vært fire år i Norconsult. Han kom i kontakt med selskapet gjennom et forskningsprosjekt om kreativitet og det resulterte i et samarbeid om et veioppdrag. Samarbeidet ga mersmak for begge parter og førte til Norconsult etablerte en innovasjonsenhet ledet av Sebastiano Lombardo.

- Vår virksomhet er involvert i alle våre forretningsområder og har to hovedoppgaver: å utvikle spisskompetanse i kreativitet og nyskaping og å jobbe i oppdrag sammen med Norconsults kunder. Vi arbeider med kreative prosesser i alle faser av et oppdrag. De fleste tenker at kreativitet kun dreier seg om å planlegge og det er ikke mange som vet at vi også jobber også med kreative løsninger i byggefasen. Selv under den detaljerte utformingen er det god plass til kreativ tenkning.

Innovasjonsmetodikk er veldig strukturert og er basert på at de kreative prosessene blir gitt spillerom i tidlige stadier - fortrinnsvis i tverrfaglige sammenhenger. Alle sider av en sak skal undersøkes, og man bør vurdere så mange alternative måter å utføre oppgaven som mulig. Prosessen starter med å diskutere oppgavens fokus og å definere prosjektets endelige mål.

- Det handler om å forstå hvordan kunder og andre interessenter tenker om ulike løsninger. Vår oppgave er å finne det alternativet som best løser problemet. Det er ikke sikkert at den beste løsningen er at en vei skal gå i en bestemt retning, eller at løsningen er en bro. I store infrastrukturprosjekter kan politikerne beslutte på en bestemt type løsning, for eksempel en bro, uten noen alternative løsninger på problemet er vurdert.

Sebastiano Lombardo fortsetter:
- Hvis det viser seg at planene bør endres, kan vi støtte kundens oppdragsleder med gode argumenter. Her må man selvfølgelig gå forsiktig frem. Vår måte å arbeide på er avhengig av forståelse av både teknologi og politiske prosesser.

Den kreative prosessen består av fire faser før en endelig beslutning fattes: idéskaping, idéinnsamling, idébehandling og idévurdering. Arbeidsmetoden er basert på samspillet mellom teknologieksperter, kunder og brukere og sikrer at deltakerne ser ting fra forskjellige vinkler. Men det er viktig at de involverte ikke bare er kreative og "tenker utenfor boksen". Det hele må være satt i system. Hele prosessen må være strukturert, kvalitetssikret og dokumentert. Dette er muliggjort av Norconsult som ikke bare er eksperter i innovasjon, men også i ingeniørfag og arkitektur.

- Vi kan sette det kreative i riktig sammenheng. Både nye måter å se på ting og til å finne den rette kunnskapen som kan svare konstruktivt til provokasjoner. Norconsults måte å jobbe med innovasjon er noe helt annet enn "bare" idédugnad eller et kurs i kreativitet. Det er ikke magi, men for å oppnå resultater kreves hardt og målrettet arbeid.

Når problemer blir belyst fra ulike retninger på høyest mulig nivå øker sannsynligheten for gode beslutninger, både når det gjelder kvalitet og økonomi. Det finnes allerede flere vellykkede eksempler i Norge som viser at kundene både blir fornøyde, og at prosjektkostnaden holdes nede. Når riksvei 456 ble prosjektert sparte man om lag 100 millioner kroner i et prosjekt som kostet 850 millioner. Dessuten innebar løsningen en tunnel istedenfor en vei som ga bedre bomiljø for folk i området.

Norconsult merker seg at innovasjon blir etterspurt av kundene og i et økende antall kontrakter.

- Vi ser at vår kompetanse er en konkurransefordel, sier Sebastiano Lombardo. Nylig har vi vunnet et anbud vedrørende utforming av en t-banelinje i Oslo. Den viktigste grunnen var vår innovasjonsmetodikk.

Norconsult i Norge vurderer nå potensialet for innovasjon i alle oppdrag som overstiger to millioner norske kroner. Vi prøver dessuten å finne et pilotprosjekt i Sverige, for å teste metodikken også der.

At løsningene både blir bedre og billigere er sterke argumenter, men Sebastiano Lombardo påpeker to til.
- En stor fordel er at vår strukturerte måte å jobbe på også reduserer konflikter i løpet av prosjektet. Vi bidrar med noe de ikke tenkte på seg og forhindrer "hodepinen" ved etterpåklokskap. Utfordringen er å demonstrere verdien av dette. Alle forstår sparte kostnader, men det er ikke enkelt å demonstrere verdien av at man også unngår konflikter.

Han konkluderer:
- I tillegg innebærer vår måte å jobbe med innovasjon på en samfunnsnytte. Prosessen er utformet slik at kundene vil lære av det og øke sin egen kunnskap om lederfunksjoner og kreativitet. Poenget er at alle involverte skal kunne bruke kunnskapen i andre prosjekter. Vi ønsker å bidra til å skape et bedre klima for innovasjon.

Kontaktperson

Profilbilde av Cecilia Jahr
Cecilia Jahr
Fagspesialist

Nyheter

- av 288