Norconsult fikk rammeavtale for miljøovervåkning

Nyheter
05. februar 2015

Norconsult har vunnet oppdraget Miljøovervåkning av Indre Oslofjord, en rammeavtale på 2+1+1 år for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid for indre Oslofjord.

Overgjødsling (eutrofieffekter)har vært et av hovedproblemene i indre Oslofjord siden tidlig i 1900-årene. Overvåkingsprogrammets hovedmål er å gi løpende informasjon om forurensningssituasjonen både i forhold til næringssalter og miljøgifter i Indre Oslofjord, samt å følge opp Vannforskriftens krav om at alle vannforekomster skal oppnå god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021.

Programmet er omfattende og inkluderer prøvetaking og analyse av hydrografi, hydrokjemi, hyperbentos og/eller foraminiferer, fastsittende alger, biogeografi og undersøkelser av miljøgifter i fisk ved hjelp av biomarkører.

Kontaktperson

Profilbilde av Elisabeth Lundsør
Elisabeth Lundsør
Cand scient

Nyheter

- av 288