Ny dagslysveileder

Nyheter
09. mars 2020

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har lansert en ny dagslysveileder. Veilederen konkluderer med at det er behov for endringer i gjeldende regler for dagslys.

Veilederen ble påbegynt i januar 2018 som følge av byggenæringens erfaringer med at kravene til dagslys i TEK ble behandlet ulikt i ulike byggeprosjekter. Ulik bruk av metode, forutsetninger og dokumentasjon ga forskjellige kvalitetsnivåer i de aktuelle prosjektene.

Underveis i prosessen ble det tydelig at dagens forskriftskrav (TEK17) med tilhørende veiledning (vTEK17) er oppfattet svært forskjellig av de aktuelle aktørene. Det er usikkerhet til definisjonen av «rom for varig opphold» og det er usikkerhet om de preaksepterte ytelsene, både om hvordan de skal tolkes, men også om de må følges siden de kvantitative nivåene ikke står i selve forskriftsteksten. For å få en bedre oversikt, startet vi med å vurdere hensikten bak kravet som er stilt og i hvilken grad dagens krav oppfyller hensikten.

Hensikten med kravet til dagslys er først og fremst knyttet til helse, men det ble tydelig at de preaksepterte ytelsene ikke nødvendigvis oppfyller kravets hensikt på en god måte. Det ble også vurdert i hvilken grad ytelsesnivåene var mulig å oppnå i prosjekter og om de faktisk oppnås. Det bygges eksempelvis butikker og møterom uten dagslys, selv om disse kan vurderes som arbeids-og/eller publikumsrom.

Tilnærmet alle i referansegruppen var enige i at dagens forskrift med veiledning må endres, men kun et fåtall stilte seg bak hele forslaget fordi de mente forslaget enten var for strengt, for mildt eller ikke kunne brukes i praksis siden noen rom fikk mildere nivåer enn dagens preaksepterte ytelser og dermed ikke ivaretar det preaksepterte ytelsesnivået slik det kan fortolkes.

– Alle innspill fra både DiBK og referansegruppen har vært svært nyttige i prosessen. Arbeidsgruppen har etter beste evne forsøkt å balansere de ulike innspillene fra referansegruppen med eget faglig skjønn, og ønsker å takke for alt engasjement fra alle involverte parter, sier Ingve Ulimoen (Norconsult) som har ledet arbeidsgruppen bak veilederen.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har et håp om at veilederen kan føre til endringer i myndighetenes krav og veiledninger til dagslys i bygg, og med det bidra til bygninger med totalt sett bedre dagslyskvalitet, hvor fornuftige betraktninger mht. brukstid og totalitet ble vektlagt. RIF ønsker at myndighetene vil se til arbeidet som er utført ved forskriftens neste korsvei. Videre håper de at veilederen i sin nåværende form vil bidra til å øke kunnskapen om dagslys i byggenæringen og at næringen sammen tar et ansvar for å sikre at man bygger og rehabiliterer bygg med gode dagslysforhold.

Veilederen kan lastes ned her:
Dagslys i bygninger.
- Beste praksis i byggeprosjekter og forslag til utvikling av regelverket. Februar 2020.

Kontaktperson

Christian Kamhaug

Nyheter

- av 288