Ny forskrift om miljø og helse i barnehager og skoler

Nyheter
24. januar 2020

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt utkast til ny forskrift om miljø og helse i barnehager og skoler. Høringsfristen gikk ut ved årsskiftet.

Nåværende forskrift, miljørettet helsevern i barnehager og skoler, mv. fra 1995 skal avløses av en ny forskrift som i hovedsak vil bety en oppdatering av og språklige justeringer i de materielle kravene i gjeldende forskrift, samt noen endringer i de prosessuelle kravene for å få et mer helhetlig regelverk.

I utkastet til ny forskrift foreslås det blant annet:

  • tydeligere krav til helsemessig tilfredsstillende drift mht. miljøfaktorer og til utforming av uteområder og lokaler og forebygging av skader, ulykker og alvorlige hendelser,
  • at SFO og leksehjelpordninger inkluderes i forskriftens virkeområde,
  • at godkjenningskravet erstattes av krav om oppstartsgodkjenning og vedlikeholdsplan,
  • krav om internkontroll etter modell av i internkontrollbestemmelsen i ny kommunelov,
  • krav om tilstrekkelig tid og ro til å spise, og
  • en tydeligere bestemmelse om kommunens oppfølging av henvendelser som bygger på folkehelselovens tilsynssystem, men som er bedre harmonisert med sektorregelverket.

Parallelt arbeider Helsedirektoratet med en revidering av veiledningen til denne forskriften som skal foreligge i digitalisert versjon med tilpasning til endringene i den nye forskriften.

Høringsbrev og høringsnotat er tilgjengelig her
 

"Et forståelig og oppdatert regelverk er en viktig forutsetning for at regelverket innen miljørettet helsevern skal være effektivt som virkemiddel i å redusere risikofaktorer i miljøet samt fremme folkehelsen".

- Statens helsetilsyn

Kontaktperson

Profilbilde av Espen Storstrand
Espen Storstrand
Skoleplanlegger

Nyheter

- av 288