Barnetråkk Stavanger og Oslo

Ved hjelp av verktøyet Barnetråkk kan Norconsult kartlegge barn og unges bruk av nærområdene, og si noe om hvordan en utvikling vil påvirke barn og unges oppvekstmiljø.
Prosjektnavn
Barnetråkk Stavanger og Oslo
Kunde
Stavanger kommune og Oslo kommune
Sted
Norge
Periode
2013-2014
Nøkkeltall

Oppdraget

I Norconsult jobber vi med medvirkning fra barn og unge i mange av prosjektene våre. Gjennom verktøyet Barnetråkk kan vi kartlegge barn og unges bruk av nærområdet sitt, sammen med barn og unge selv. Barnetråkk er et verktøy vi har god kjennskap til og har benyttet ved flere anledninger, blant annet ved utredning av E39 i Stavanger og i forbindelse med ny kommuneplan for Oslo.

Løsningen

Norconsult fikk i 2013 oppdraget med å utrede ny E39s påvirkning på barn og unges oppvekstmiljø på Tasta i Stavanger. Oppdraget skulle gjennomføres med høy grad av medvirkning fra barn og unge, og Barnetråkk ble valgt som metode for registeringen av barn og unges bruk av nærmiljøet. Det ble gjort barnetråkkregistreringer for 5. og 8. trinn ved fire skoler på Tasta i Stavanger. I tillegg ble det gjennomført samtaler med fire barnehager i området om deres bruk av nærmiljøet. Resultatene ble sammenfattet i en rapport, som ble lagt til grunn for valg av veiløsning for E39 gjennom området. I høringsperioden for ny kommuneplan for Oslo i 2014, ble Norconsult engasjert av Oslo kommune til å foreta en kartlegging av barns oppvekstmiljø i ulike deler av Oslo, ved hjelp av Barnetråkk. Vi gjennomførte barnetråkkregistreringer ved fire skoler i Oslo, en i indre by (Gamle Oslo), en i ytre by (Huseby skole) og to i utviklingsområdet Hovinbyen (Refstad skole og Linderud skole). Resultatene viste store variasjoner i barn og unges bruk av nærområdene på tvers av skolene, og ga et kunnskapsgrunnlag for hvordan man kan jobbe videre med oppvekstmiljø i de forskjellige delene av Oslo.

Resultatet

Norconsult leverte en rapport om barn og unges bruk av nærmiljøet for fire områder i Oslo og en utredning av ny E39s påvirkning på barn og unges oppvekstmiljø på Tasta i Stavanger.