DiVA - en nasjonal dugnad for vann og avløp

Norconsult får med SINTEF, NTNU, Asplan Viak, Norsk Vann, Breivoll Technologies, Rosim, kommuner og vannverk til nasjonal dugnad for utvikling av Digital VA-forvaltning (DiVA).
Prosjektnavn
DiVA - en nasjonal dugnad for vann og avløp
Kunde
DiVA (Digital VA-forvaltning)
Sted
Norge
Periode
2012-2017
Nøkkeltall
DiVA-guiden er delt inn i 12 områder som gir tilsvar til problemstillinger innen vann og avløp

Oppdraget

Rent drikkevann i springen og avløp som ikke forurenser tas av mange i Norge som en selvfølge. Undersøkelser viser at det mange steder står dårlig til med vann- og avløpsnettet. Skal det også i framtiden føres rent vann til befolkningen og sørges for at avløpet ikke forurenser må store deler av vann og avløpsnettet repareres eller byttes ut. Dette representer en stor samfunnsmessig utfordring. Innenfor vann og avløp (VA), som på andre områder innenfor offentlig forvaltning, har fokuset vært på drift og ikke like mye på langsiktig vedlikehold. Norconsult har lang erfaring med vann- og avløpsprosjekter, og ser en gjennomgående mangel på dokumentasjon av tilstanden til mange av landets VA-systemer. Det finnes ingen helhetlig metodikk for å planlegge og gjennomføre sanering av VA-nettet og samtidig få best mulig kost-/nytte-verdi av tilgjengelige ressurser. Med Klima og miljødepartementets introduksjon av nye forskrifter for blant annet drikkevann og overløpsvann i 2016, den grønne bølgen og RIFs «State of the nation 2015» om VA ropes det varsku fra flere hold om store utfordringer innenfor en relativt kort tidshorisont for VA-nettet i mange av landets over 400 kommuner.

Løsningen

Norconsult tar et initiativ i egen bransje og får med seg Asplan Viak, SINTEF, NTNU, Norsk Vann, Breivoll Technologies, Rosim og flere av landets kommuner og kommunale vannverk. FoU-prosjektet Digital VA-forvaltning (DiVA) ser dagens lys i 2012 og er det største FoU-prosjektet i Norge på mange år. Den nasjonale dugnaden for VA er i gang. DiVA samler analyseverktøy, metoder og modeller i en guide for planlegging og sanering av VA-anlegg i hele Norge, og tilrettelegger for bruk av multikriterieanalyse som økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter. Guiden skal gi effektiv saneringsplanlegging og sikre sanering av rett ledning til rett tid med rett metode. Det vil gi store økonomiske besparelser for kommuner og innbyggere, og prioriteringene legger vekt på risiko og tekniske-, miljømessige-, helsemessige- og økonomiske faktorer. DiVA vil bidra til mindre forurensningsutslipp. Guiden vil styrke den norske VA bransjen. Landets kommuner og vannverk har svært ulike utfordringer knyttet til VA. Derfor er DiVA-guiden delt inn i tilsammen 12 hovedområder som gir tilsvar til ulike problemstillinger. Seks områder gjelder vann: vannlekkasjer, sikker vannforsyning og bruddstatistikk, vannbehovsutvikling og brannvannforsyning, sårbarhet, trykkforhold, livsløpsanalyser og -kostnader og seks områder gjelder avløp: strukturelle forhold, oppstuving, kapasiteter og flaskehalser, befolkningsvekst og urbanisering, reduksjon av overløpsdrift, overbelastede avløpsrenseanlegg og livsløpsanalyser og -kostnader. Hvert hovedområde har en praktisk veiledning til hvordan problemstillinger innenfor de 12 ulike temaene kan løses.

Resultatet

Pilotprosjekter i kommunene, utvikling av den digitale plattformen og case studies gjenstår før DiVA-guiden og den medfølgende verktøykassen blir tilgjengelig fra 2017. DiVA guiden vil gi kommuner og vannverk en nyutviklet prosess tilpasset norske forhold. Den vil gi kunnskap om VA-systemer, et bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, særlig knyttet til systemutfordringer og overholdelse av regelverk og forskrifter. Dette vil redusere nedetid, driftsbrudd og forstyrrelser i leveransen fordi reparasjoner og utskiftinger kan planlegges på forhånd. Rehabilitering og utskifting kan prioriteres fremfor reparasjoner, og det blir mer tid til å finne kostnadseffektive løsninger og enklere å budsjettere. Det blir mulig å dokumentere at man har valgt godt begrunnede løsninger, og at tildelte ressurser brukes effektivt. Dette kan gjøre det lettere å få tildelt nødvendige ressurser.

"Vann og avløp er ett anvendt forskningsområde. Gjennom DiVA-prosjekter og nærings-PhD er det skapt et forskningsprosjekt med eierskap i bedriftene. De er interessert i å bygge opp sine medarbeidere og virksomheter, og det er flott at de har ambisjoner."

Geir Walsø, instituttleder ved Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU.

Kontaktperson

Profilbilde av Håkon Reksten
Håkon Reksten
Avdelingsleder Hovedkontor