Forsøket boliger – planforslag og illustrasjoner

Planforslag og mulighetsstudie som viser plassering av nybygg som skal romme forretning og boligdel. Prosjektet ble gjennomført av Borealis Arkitekter, som nå er en del av Norconsult
Prosjektnavn
Forsøket boliger – planforslag og illustrasjoner
Kunde
Steni Eiendom AS
Sted
Norge
Periode
2015
Nøkkeltall
3,9 dekar (boligformål 370 m2)

Oppdraget

Arealet omfatter 3 eiendommer som i dag er regulert til forretning og industriformål og en kommunal del som er regulert til boligformål. Tromsø kommune så behov i denne sammenheng for å regulere inn helhetlige trafikkløsninger, spesielt for gående. I forlengelsen av dette ble vegstrekningen Sommerfeldts gate, Borgermester Eidems veg og Søren Zakariassens gate tatt med i planområdet.

Planen dekker et område på 3,9 dekar, hvorav den kommunale delen regulert til boligformål utgjør 0,37 dekar. I tillegg kommer veigrunn. Planlagt nytt formål er boliger i kombinasjon med forretning/kontor.

Løsningen

Planen ble i hovedsak lagt til rette for boligbebyggelse/blokkbebyggelse. Bygning mot Erik Vangbergs (EV) gate forutsettes revet, og bygning mot Forsøket skal bygges på med to boligetasjer. I vestre del av området legges det til rette for oppføring av boligblokk med parkeringskjeller og boder under boligene. Biladkomst til planområdet er fra Forsøket. Tilgrensende kommunal boligtomt i sør inngår i planområdet og ble foreslått som en utvidelse av boligblokken med felles adkomst/ parkeringsanlegg. Sentralt i området og mot tilgrensende lekeplass i sør og naboeiendom mot sørøst, etableres felles uteoppholdsareal.

Utøvende arkitekt: sivilarkitekt MNAL Lars Krane
Medarbeidere: sivilarkitekt MNAL Inger Reiersen, sivilarkitekt MNAL Paul B. Pincus og arkitektassistent Ruth Pedersen

Kontaktperson

Profilbilde av Inger Reiersen
Inger Reiersen
Sivilarkitekt