Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus

Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus inneholder lokaler for distriktsmedisinsk senter med dialyseavdeling og røntgenavdeling, rehabiliteringstjenesten, legevakt, fastlegesenter, ambulansestasjon, familiens hus, barnevern, brannstasjon og sivilforsvarets beredskapsavdeling.
Prosjektnavn
Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus
Kunde
Steinkjerbygg KF
Sted
Norge
Periode
2016-2019

Oppdraget

Norconsult har deltatt i dette prosjektet fra og med mulighetsstudien, forprosjektfasen og detaljprosjekteringsfasen med kontrahering av entreprenører og gjennomføringsfasen. Det er mange ulike leietakere, og det har derfor vært en omfattende brukerprosess. Prosjektet er gjennomført med sju byggherrestyrte detaljprosjekterte delentrepriser. Delentreprisene er bygningsmessig hovedentreprise, røranlegg, luftbehandlingsanlegg, elektrotekniske anlegg, automatisering, heisanlegg og utomhusanlegg med helikopterlandingsplass.

Løsningen

Det er et omfattende utomhusanlegg med blant annet landingsplass for redningshelikopter, lekeplass, parkeringsarealer og strandpromenade. Bygningen er oppført i 5. etasjer pluss tekniske rom på taket. Fasademateriale dels av tegl og dels platekledninger. Bærekonstruksjoner i hovedsak i prefabrikkerte betongelementer og stålkonstruksjoner. Delvis store spennvidder. Bygningen er dimensjonert for jordskjelv og har fundamentering med sålefundamenter. Grunnen er masseutskiftet med sprengstein til opprinnelig terreng og forbelastet. Bygningen har vannbåren varme i alle golv og energikilde er fjernvarme samt et omfattende ventilasjonsanlegg og kjøleanlegg. Brannsikkerheten er ivaretatt med sprinkling av hele bygningen.

Resultatet

Inntrøndelag Helse- og beredskapshus er en storsatsing fra Steinkjer kommune som samler kommunale tjenester. Tomta er på 14 daa og ligger vakkert til nede ved sjøen. Det nye parkanlegget har blitt et populært turmål da det går en mye brukt tursti langs sjøen og bygget. Tomta er på 14 dekar og ligger vakkert til nede ved sjøen. I forkant av byggestart ble de oppfylte massene skiftet ut og forbelastet for å forbedre grunnen og unngå framtidige setninger. Dette ga muligheten til å gi sjøkanten en mer interessant utforming. Resultatet er at 70-tallets rasjonelle utfylling med rette linjer nå har fått en mykere utforming og en bølgende sjøfront. Området ble også hevet som et sikringstiltak mot flom og stormflo. Byggets funksjon og høye beredskapsnivå med beliggenhet ved sjøen ga en ekstra utfordring, da det ble stilt krav om bølgevern. Som vern mot bølger ble det valgt en løsning med ny plastring og stabbestein av naturstein langs turstien. Slake voller ble anlagt på innsiden av turstien som et ytterligere vern I uteanlegget var det en viktig føring å videreutvikle en eksisterende tursti langs sjøkanten. Uterommet til det nye helse- og beredskapshuset skal ivareta funksjonen som turmål for hele Steinkjer, være et møtested for alle, tilrettelegge for trim og rehabilitering, skape rolige rom for refleksjon og ettertanke samt aktivitet og lek for både liten og stor. Dette til glede både for brukerne av det nye helsehuset og turgåere i området.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Atle Jørund Romstad
Atle Jørund Romstad
Prosjektdirektør
Profilbilde av Siri Alette Aurstad
Siri Alette Aurstad
Avdelingsleder Plan, arkitektur og landskap