Midsund skole

Norconsult er ansvarlig prosjekterende av Midsund skole i Møre og Romsdal for totalentreprenør Veidekke. Prosjektet omfatter nybygg og oppgradering av eksisterende bygningsmasse. Bruk av VDC (Virtual Design and Construction), med målinger i fremdriftsstyringen, har gitt god flyt i prosjektet for alle involverte parter, og god forutsigbarhet for de utførende.
Prosjektnavn
Midsund skole
Kunde
Veidekke Entreprenør AS
Sted
Norge
Periode
2018-2021

Oppdraget

Midsund skole skulle utvides for å få plass til flere elever i forbindelse med skolesammenslåing. I tillegg til nybygg på ca 2 500 kvm, skulle eksisterende bygningsmasse på ca 1 750 kvm. oppgraderes. Et forprosjekt fra 2011 lå til grunn for prosjektet, som skulle utføres som en samspillskontrakt, med opsjon for videre detaljprosjektering og utførelse. Norconsult ble engasjert av entreprenør Veidekke som vant tilbudskonkurransen. Med sitt fokus på IP (involverende planlegging), var Veidekke en sterk pådriver for bruk av VDC (Virtual Design and Construction) i prosjektet. I samarbeid med Veidekke, ble det lagt en plan for hvordan man skulle benytte dette i detaljprosjekteringen, og Norconsult ledet deretter dette arbeidet videre. I oppstartsfasen bisto Norconsult med opplæring av prosjekteringsgruppen. Videre ledelse av prosessen var ved prosjekteringsgruppeleder fra Norconsult.

Løsningen

I samspillsfasen var det viktig å forstå brukernes behov og skape gode gjennomtenkte løsninger, for å unngå å måtte gå tilbake og gjøre endringer senere. Aktørene jobbet grundig med brukerinvolvering og planlegging for å utarbeide et godt beslutningsgrunnlag. Dette skapte flyt og forutsigbarhet. At man i stor grad fysisk satt sammen og planla prosjektet i felleskap, bidro til godt samarbeid, og sikret at alle var omforent om et felles mål, og at alle forsto hva som krevdes av hver enkelt part for å nå målet. Et gjennomarbeidet forprosjekt ga et godt grunnlag for oppstart av detaljprosjekteringen. Med VDC som arbeidsverktøy fikk man en godt forankret og detaljert fremdrifts- og leveranseplan. Tidlig involvering av alle prosjekterende, med gode nok BIM-modeller tidlig, ga et godt grunnlag for å treffe beslutninger til rett tid. Ved også å gjennomføre ukentlige statusmøter, med målinger, med alle aktører, var det til enhver tid tydelig for alle hva som var status på ulike leveranser. I stedet for å bruke prosjekteringsmøtene på å diskutere manglende leveranser, har man kunnet fokusere på sak, noe kunden har gitt tilbakemelding på at skaper flyt i prosjektet, fordi alle vet hva de til enhver tid skal gjøre.

"Før oppstart av prosjektet hadde Veidekke et sterkt ønske om en god og effektiv prosjekteringsprosess, for å skape en god arbeidsflyt som resulterte i riktig arbeidsunderlag, til riktig tid. Her har Norconsult virkelig forstått oss som kunde og entreprenør, og bidratt sterkt til å utarbeide en prosjekteringsplan som har gitt oss et utrolig solid utgangspunkt for gjennomføring av prosjekteringen og videre inn i produksjon. "

"Prosjekteringsplanen har ikke bare gitt oss kontroll på prosjektering og leveranser til utførelsen, men også lagt grunnlag for byggherrebeslutningsplan, særmøter, innkjøpsplan og behov for Risikovurdering og SJA (HMS). PGL fra Norconsult har gjennom prosjekteringsmøter, særmøter og ukentlige PPU-målinger fulgt opp leveranser og prosjekteringsaker på en fantastisk måte, noe som har gitt Veidekke mulighet til å fokusere på innkjøp, drift og andre aktiviteter parallelt. Veidekke har kun fått positive signaler fra sine samarbeidspartnere i prosjektet, som melder om god arbeidsflyt, god kvalitet på arbeidsunderlag som kommer ut i tilstrekkelig før utførelse. "

Edvard Kløven, Prosjektleder Veidekke Entreprenør AS

Kontaktperson

Profilbilde av Siv Oterhals
Siv Oterhals
Senior Prosjektleder