Miljøtekniske grunnundersøkelser og kildesporing-Harstad/Narvik lufthavn Evenes

Det er påvist per- og polyfluorerte forbindelser (PFAS) på Evenes lufthavn. Norconsult AS har på oppdrag for Avinor gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser og kildesporing i vann ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes høsten 2018, samt supplerende undersøkelser våren 2019.
Prosjektnavn
Harstad/Narvik lufthavn Evenes – miljøtekniske grunnundersøkelser og kildesporing
Kunde
Avinor AS
Sted
Norge
Periode
2018-2019

Oppdraget

Med bakgrunn i tidligere undersøkelser og pålegg fra Miljødirektoratet er det gjennomført kildesporing av PFAS forbindelser i vann. Det er i tillegg forventet økt aktivitet og behov for nye utviklingsarealer ved flyplassen. Undersøkelsene knyttet til dette omfattet en generell kartlegging av forurensning i grunnen med hovedfokus på per- og polyfluorerte forbindelser (PFAS). Tiltakskostnader ble beregnet.

Løsningen

Kildesporingen ble utført med stikkprøvetaking i overvannskummer og bekkeresipienter i mer enn 60 punkter. Prøvetakingen ble utført innenfor et konsentrert tidsrom på to dager for å sikre at prøvene representerte samme avrenningsforhold. Resultatene og vurderingene kom frem til sannsynlige kildeområder og gjør at tiltak for å stanse forurensning lettere kan implementeres. Den generelle kartleggingen omfattet 636 jordprøver fordelt på 168 punkter. Prøvene ble tatt ut med mest hensiktsmessige metode. Fordelingen av miljøgifter gjenspeiler den historiske aktiviteten innenfor ulike delområder. Analyseresultatene viste stor variasjon, både horisontalt innenfor relativt korte avstander og vertikalt innenfor det enkelte prøvepunkt. Basert på analyseresultatene ble mengde miljøgifter beregnet for ulike delområder, og for ulike konsentrasjonsintervaller. Disse beregningene ble lagt til grunn for vurdering av kost/effekt forbundet med ulike tiltak.

Resultatet

Prosjektet er pågående

Kontaktperson

Profilbilde av Lars Været
Lars Været
Fagspesialist