Nye Førde sjukehus

Nye Førde sjukehus er et stort og komplisert prosjekt, der Norconsult har vært inne med flere fag siden januar 2017. I tillegg til at sykehus i seg selv er utfordrende, har en fredet fasade, høy grad av brukerinvolvering og bygging av flomvoll bidratt til ytterligere kompleksitet. Norconsults datterselskap Nordic - Office of Architecture har vært arkitekt.

Prosjektnavn
Nye Førde sjukehus
Kunde
Helse Førde
Sted
Norge
Periode
2017-2026
Nøkkeltall
Nybygg:
Psykisk helsevern (Daga): ca. 7 100 kvm. – 40 døgnplasser + poliklinikk/dagbehandling
Somatikk (Liva): ca. 13.100 kvm. – 135 sengeplasser + 8 operasjonsstuer, pre- og post OP, sterilsentral, skopisentral samt fødeavdeling og nyfødtintensiv
Ombygging eksisterende somatikkbygg (Svana): ca. 10 000 kvm.

Oppdraget

Førde sentralsjukehus ble opprinnelig oppført i 1979, og er påbygd flere ganger. Helse Førde startet med en konseptfase i 2015, og i 2016 vant Norconsult og Nordic et forprosjekt om å rehabilitere eksisterende bygningsmasse, bygge nytt bygg for psykiatrisk avdeling samt andre mindre nybygg. Førde sykehus er den største arbeidsplassen i Sogn og Fjordane.

Oppdraget omfatter alle prosjektets faser, fra konsept-fase, skisse-/forprosjekt, anbud/kontrahering, detaljprosjekt og til oppfølging i byggefase og reklamasjonsfase. I samspillsfase og detaljprosjektering har vi blitt tiltransportert til de respektive totalentreprenørene.

Løsningen

Prosjektet innebar utstrakt bruk av brukerinvolvering. Mange brukere og brukergrupper var involvert, både ansatte, pasienter og pasientombud. Dette var viktig for å forstå hvordan Førde sykehus fungerte. Ikke minst var dette viktig ettersom sykehuset er i full drift under hele anleggsperioden. Brukerinvolveringen har hatt fokus på trivsel og effektivitet.

Fasaden, deler av interiøret og parken på Førde sykehus er fredet, noe som innebar at prosjektet måtte jobbe tett med fylkesantikvaren for å gjennomføre rehabiliteringen uten å komme i konflikt med kulturminnevernet.

Førde sykehus ligger i et område som kan være utsatt for flom. Derfor ble det gjennomført flomplaner og bygget en flomvoll som skal kunne beskytte sykehuset mot en eventuell 1000-årsflom.

Prosjektet har vært ledet fra Norconsults kontor i Førde, med støtte fra kontorene i Bergen, Sogndal, Ålesund og hovedkontoret i Sandvika samt Nordic – Office of Architecture.

Resultatet

Nybygget for psykisk helsevern, Dagabygget, som inneholder psykisk klinikk og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ble påbegynt i 2019 og sto ferdig i 2021. I byggetrinn to, som startet i 2021, skal sykehuset få nytt bygg for somatikk, Livabygget, og påkoblingsareal i høyblokka på Svanabygget. Dette skal stå ferdig i 2024. Når dette er ferdig skal den gamle delen av sykehuset, Svanabygget, huse kontorer, mens somatiske sengeplasser blir plassert i nybygg Liva. Prosjektering og bygging er gjennomført på en slik måte at det skal være mulighet for ytterligere utvidelse av sykehuset ved behov.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Lars-Idar Vegsund
Lars-Idar Vegsund
Avdelingsleder Førde
Profilbilde av Kåre Kallmyr
Kåre Kallmyr
Siving. VVS , leder for avdeling Sykehus og renrom